Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

„Super Szkoła” – super projekty

Osiem szkół ponadgminazjalnych podlegających Powiatowi Chrzanowskiemu otrzymało dofinansowanie w ramach projektu „Super Szkoła” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. Organizatorem przedsięwzięcia jest Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie.

„Super Szkoła” – super projekty

Środki finansowe otrzymały następujące placówki powiatowe:

  • I LO im. M. Skłodowskiej – Curie w Trzebini – projekt „ Edukacja młodych dziś – inwestycją w przyszłość” – kwota dofinansowania 80 057 zł
  • LO Zespołu Szkół w Libiążu – projekt „Poznajemy świat, realizujemy marzenia” - kwota dofinansowania 149 300 zł
  • I LO im. S. Staszica w Chrzanowie – projekt „Super Szkoła”- kwota dofinansowania 136 194 zł
  • II LO im. K.K Baczyńskiego – projekt „Pro – curro – wybiegać naprzód” - kwota dofinansowania 135 506 zł
  • Technikum nr 1 w  Zespole Szkół Ekonomiczno - Chemicznych w Trzebini – projekt „Szkolne Ego – centrum”- kwota dofinansowania 124 140 zł
  • Technikum nr 2 w Trzebini w  Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Trzebini projekt „Dobry start” - kwota dofinansowania 144 693 zł
  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa w PCE w Chrzanowie- projekt „Kompresja barier w adaptacji zawodowej i społecznej uczniów ZSZ Nr 1 w Chrzanowie” - kwota dofinansowania 143 239 zł
  • Zasadnicza Szkoła Specjalna w Chrzanowie – projekt „Super Szkoła miejscem na naukę i rozwijanie zainteresowań” - kwota dofinansowania 105 975 zł 

Ogólna kwota dofinansowania – 1 019 104 zł. Projekt trwa do marca 2008.
Dotacje przeznaczone są na tzw. projekty miękkie, czyli nakierowane na rozwijanie umiejętności, zdolności  uczniów i nauczycieli.
Dzięki dodatkowym środkom poszerzona zostanie oferta szkół o szereg zajęć pozalekcyjnych z zakresu sportu, kultury, historii, przedmiotów ścisłych.
Wszystkie projekty koncentrują się na trzech priorytetach: 
Priorytet I „wyrównywanie szans edukacyjnych (zmniejszenie dysproporcji pomiędzy wsią a miastem)”. Większość pieniędzy zostanie przeznaczonych na cykliczne wyjazdy do teatru, opery, filharmonii i wyjazdy edukacyjne o tematyce historycznej. Dodatkowo zorganizowane będą zajęcia pozalekcyjne z języków obcych, w szczególności spotkania z native speakerami. Poszerzeniem i uatrakcyjnieniem programu nauczania z j. polskiego i historii mają być wycieczki przedmiotowe i krajoznawczo turystyczne. Dla uczniów mających trudności w nauce organizowane będą zajęcia wyrównawcze.
Nauczyciele z kolei przejdą szkolenia na temat pracy z dzieckiem z ADHD (syndrom nadpobudliwości psycho-ruchowej), co pomoże im w codziennej pracy.   
W Priorytecie II „Umożliwienie uczniom zdobywania dodatkowej wiedzy i umiejętności ułatwiających dalszą edukację i wybór ścieżki zawodowej” nacisk położony jest też na pozalekcyjne zajęcia, ale ukierunkowane na przygotowanie młodzieży do kontynuowania nauki i aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie oraz właściwego wyboru zawodu.
Uczniowie zapoznają się min. zagadnieniami związanymi z ochroną środowiska – badanie czystości wód, PH gleby, dziennikarstwem, astronomią. Przewidziano też warsztaty malarskie i wyjazdy na wyższe uczelnie . Z kolei spotkania z doradcami zawodowymi pozwolą im ukierunkować dalszą ścieżkę zawodową. 
Priorytet III „Współpraca szkoły z organizacjami i społecznością lokalną na rzecz rozwoju edukacji i aktywności obywatelskiej”.  Działania nastawione są na aktywny udział w życiu kulturalnym i społecznym, przeciwdziałanie alienacji uczniów w środowisku. Osiągnięte ma to być dzięki imprezom sportowym, promującym zdrowy styl życia bez nałogów oraz hamującym powstawanie patologii społecznej. Spotkania z członkami stowarzyszeń i organizacji pozarządowych np. z niepełnosprawnymi, seniorami mają nauczyć młodych ludzi tolerancji wobec innych.