„Super Szkoła” – super projekty

Osiem szkół ponadgminazjalnych podlegających Powiatowi Chrzanowskiemu otrzymało dofinansowanie w ramach projektu „Super Szkoła” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. Organizatorem przedsięwzięcia jest Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie.

„Super Szkoła” – super projekty

Środki finansowe otrzymały następujące placówki powiatowe:

  • I LO im. M. Skłodowskiej – Curie w Trzebini – projekt „ Edukacja młodych dziś – inwestycją w przyszłość” – kwota dofinansowania 80 057 zł
  • LO Zespołu Szkół w Libiążu – projekt „Poznajemy świat, realizujemy marzenia” - kwota dofinansowania 149 300 zł
  • I LO im. S. Staszica w Chrzanowie – projekt „Super Szkoła”- kwota dofinansowania 136 194 zł
  • II LO im. K.K Baczyńskiego – projekt „Pro – curro – wybiegać naprzód” - kwota dofinansowania 135 506 zł
  • Technikum nr 1 w  Zespole Szkół Ekonomiczno - Chemicznych w Trzebini – projekt „Szkolne Ego – centrum”- kwota dofinansowania 124 140 zł
  • Technikum nr 2 w Trzebini w  Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Trzebini projekt „Dobry start” - kwota dofinansowania 144 693 zł
  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa w PCE w Chrzanowie- projekt „Kompresja barier w adaptacji zawodowej i społecznej uczniów ZSZ Nr 1 w Chrzanowie” - kwota dofinansowania 143 239 zł
  • Zasadnicza Szkoła Specjalna w Chrzanowie – projekt „Super Szkoła miejscem na naukę i rozwijanie zainteresowań” - kwota dofinansowania 105 975 zł 

Ogólna kwota dofinansowania – 1 019 104 zł. Projekt trwa do marca 2008.
Dotacje przeznaczone są na tzw. projekty miękkie, czyli nakierowane na rozwijanie umiejętności, zdolności  uczniów i nauczycieli.
Dzięki dodatkowym środkom poszerzona zostanie oferta szkół o szereg zajęć pozalekcyjnych z zakresu sportu, kultury, historii, przedmiotów ścisłych.
Wszystkie projekty koncentrują się na trzech priorytetach: 
Priorytet I „wyrównywanie szans edukacyjnych (zmniejszenie dysproporcji pomiędzy wsią a miastem)”. Większość pieniędzy zostanie przeznaczonych na cykliczne wyjazdy do teatru, opery, filharmonii i wyjazdy edukacyjne o tematyce historycznej. Dodatkowo zorganizowane będą zajęcia pozalekcyjne z języków obcych, w szczególności spotkania z native speakerami. Poszerzeniem i uatrakcyjnieniem programu nauczania z j. polskiego i historii mają być wycieczki przedmiotowe i krajoznawczo turystyczne. Dla uczniów mających trudności w nauce organizowane będą zajęcia wyrównawcze.
Nauczyciele z kolei przejdą szkolenia na temat pracy z dzieckiem z ADHD (syndrom nadpobudliwości psycho-ruchowej), co pomoże im w codziennej pracy.   
W Priorytecie II „Umożliwienie uczniom zdobywania dodatkowej wiedzy i umiejętności ułatwiających dalszą edukację i wybór ścieżki zawodowej” nacisk położony jest też na pozalekcyjne zajęcia, ale ukierunkowane na przygotowanie młodzieży do kontynuowania nauki i aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie oraz właściwego wyboru zawodu.
Uczniowie zapoznają się min. zagadnieniami związanymi z ochroną środowiska – badanie czystości wód, PH gleby, dziennikarstwem, astronomią. Przewidziano też warsztaty malarskie i wyjazdy na wyższe uczelnie . Z kolei spotkania z doradcami zawodowymi pozwolą im ukierunkować dalszą ścieżkę zawodową. 
Priorytet III „Współpraca szkoły z organizacjami i społecznością lokalną na rzecz rozwoju edukacji i aktywności obywatelskiej”.  Działania nastawione są na aktywny udział w życiu kulturalnym i społecznym, przeciwdziałanie alienacji uczniów w środowisku. Osiągnięte ma to być dzięki imprezom sportowym, promującym zdrowy styl życia bez nałogów oraz hamującym powstawanie patologii społecznej. Spotkania z członkami stowarzyszeń i organizacji pozarządowych np. z niepełnosprawnymi, seniorami mają nauczyć młodych ludzi tolerancji wobec innych.