Wizyta Członka Zarządu Województwa Małopolskiego Marka Sowy

Możliwości dofinansowania z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego dla gmin i powiatów Małopolski, w szczególności Powiatu Chrzanowskiego przedstawił w piątek Pan Marek Sowa, członek Zarządu Województwa Małopolskiego.
Wizyta Członka Zarządu Województwa Małopolskiego Marka Sowy

Władze Powiatu Chrzanowskiego, radni powiatowi, burmistrzowie gmin, oraz goście poznali strukturę podstawowego dokumentu jakim jest program operacyjny w rozbiciu na poszczególne priorytety.


Członek zarządu Marek Sowa wraz Wicestarostą Adamem Potockim przyjechali do Chrzanowa prosto z konwentu Starostów Małopolski z Wierchomli. Na spotkaniu tym została podjęta ważna dla Powiatu Chrzanowskiego decyzja. Mianowicie Wicestarosta został wybrany do komitetu sterującego dla Programu Operacyjnego „Kapitał ludzki. Komitet sterujący jest instytucją przewidzianą przy każdym programie operacyjnym. Do jego zadań należy min.: opiniowanie i rekomendowanie listy projektów kwalifikujących się do wsparcia. W skład Komitetu wchodzą min., przedstawiciele władz regionalnych i lokalnych oraz partnerów społecznych i gospodarczych.

 


 

Członek zarządu województwa Marek Sowa scharakteryzował priorytety MRPO i podał przykłady projektów inwestycyjnych, które będą realizowane w Małopolsce. Podczas spotkania w Chrzanowie najbardziej interesujące samorządowców były oczywiście tematy związane z twardymi projektami czyli na drogi, rewitalizację centrów miast itp. Szczególną uwagę zwróciły osie priorytetowe 4 i 6 programu. Oś priorytetowa 4 „Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego” dotyczy infrastruktury drogowej, transportu zbiorowego oraz stref aktywności gospodarczej. Zwrócono uwagę na fakt, że Chrzanów ze względu na położenie przy autostradzie A- 4 i pomiędzy Krakowem a Katowicami jest dobrym miejscem na utworzenie właśnie takiej strefy. Oś 6 „Spójność regionalna” odnosi się np. do działań związanych z odnową centrów wsi, projektami z zakresu ochrony zdrowia, rewitalizacją centrów miast, obszarów zdegradowanych.


Ważne zmiany nastąpiły w procedurze naboru wniosków. Zaczyna się ona od etapu preselekcji, w którym przyjmowane będą tzw. fiszki projektowe od potencjalnych wnioskodawców. Te, które zostaną zweryfikowane pozytywnie będą mogły dopiero zamienić się w prawdziwe projekty z dokumentacją. Oceniający fiszki zwróca uwagę na stopień zaawansowania projektu, czyli co już zostało zrobione. Czy uzyskano pozwolenia, przygotowano dokumentację itp. Pan Marek Sowa zaznaczył, że oczywiście nie może być znaczących różnic między treścią fiszki a właściwym projektem to znaczy „ nie można w fiszce napisać, że chce się budować drogę a potem zamienić to na np. szpital. Chcemy, aby preselekcja była traktowana poważnie”.

 

 

Ważne jest też, żeby w komitecie sterującym do MRPO był jeden przedstawiciel samorządu. Pan Marek Sowa sugerował, żeby powiaty olkuski, oświęcimski, chrzanowski wystosowały jednego, wspólnego przedstawiciela.
Starostę Chrzanowskiego Janusza Szczęśniaka i Wicestarostę Adama Potockiego najbardziej interesowały projekty drogowe. Powiat Chrzanowski będzie chciał złożyć dwa projekty dotyczące dróg. Priorytetowo w tej dziedzinie będą traktowane drogi wojewódzkie, krajowe i Autostrada A – 4. Trzeba więc pisać projekty łączące drogi powiatowe z wyżej wymienionymi.