Zawiadomienie Starosty Chrzanowskiego

Starosta Chrzanowski zawiadamia o wyłożeniu do wglądu operatu opisowo – kartograficznego dla obrębów ewidencyjnych Libiąż Mały i Libiąż Wielki.

Zawiadomienie Starosty Chrzanowskiego

Zgodnie z art. 24a ust. 4 i 5 ustawy z dnia 17 maja  1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz.U. z  2005 r. nr 240  poz. 2027 z późniejszymi zm.)


STAROSTA CHRZANOWSKI


zawiadamia, że w lokalu Starostwa Powiatowego w Chrzanowie przy ul.Zielonej 20, w sali nr 207 (I piętro), w terminie od 18 października 2007 r. do 8 listopada 2007 r. (tj.15 dni roboczych), w godzinach od 9.00 do 14.00, zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków – założenie ewidencji budynków i lokali oraz zmiana skali mapy ewidencyjnej z 1:2880 na 1:1000 dla obrębów  ewidencyjnych:


LIBIĄŻ MAŁY I LIBIĄŻ WIELKI

MIASTO   LIBIĄŻ
powiat chrzanowski, województwo małopolskie.


Wszyscy zainteresowani mają prawo zapoznać się w podanym terminie z odpowiednimi danymi ewidencyjnymi ujawnionymi w opracowanym projekcie, uzyskać niezbędne wyjaśnienia i zgłosić do protokołu ewentualne uwagi i wnioski w tej sprawie.
Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania, zatwierdzenia operatu opisowo-kartograficznego i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.