Dotacje na zalesianie gruntów i odnowienie lub przebudowę drzewostanów

Jeśli potrzebujesz pieniędzy na zalesienie gruntu lub odnowę, przebudowę drzewostanów uszkodzonych na skutek klęsk typu: huraganowe wiatry, pożary, śniegołomy zgłoś się do Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Chrzanowie 

Dotacje na zalesianie gruntów i odnowienie lub przebudowę drzewostanów

 

Starostwo Powiatowe w Chrzanowie Wydział Ochrony Środowiska realizując Krajowy Program Zwiększania Lesistości poprzez zwiększanie zasobów leśnych powiatu chrzanowskiego uprzejmie informuje że, posiada na rok 2008 środki finansowe na:


I. Zalesienie gruntów - przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego do zalesienia, zgodnie z art.14 ust.3 i ust 5 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz.U.2005Nr. 45 poz. 435 ze zm.)


II.  Odnowienie lub przebudowę - drzewostanów uszkodzonych na skutek klęsk typu: huraganowe wiatry, pożary, śniegołomy, w trybie art.12 ust.1 i ust.2 pkt2 ustawy o lasach.
Grunty zalesione według powyższych zasad nie uprawniają właścicieli do pobierania ekwiwalentów pieniężnych z tytułu prowadzenia upraw leśnych.

Kontakt i dodatkowe informacje: Starostwo Powiatowe w Chrzanowie Wydział Ochrony Środowiska, ul.Grzybowskiego 7, pokój 6, Pani Anna Kumala, tel 032 – 624 00 66.