Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

„Stypendia dla najzdolniejszych”

Powiat Chrzanowski uruchamia program stypendialny dla uczniów uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych, dla których Powiat jest organem prowadzącym w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytetu II, działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”

„Stypendia dla najzdolniejszych”

Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:


1. Posiadają w okresie, co najmniej od 1 stycznia 2008 r. do dnia złożenia wniosku o przyznanie stypendium stałe zameldowanie na obszarach wiejskich, w miastach do 5.000 mieszkańców, oraz w miastach od 5.000 do 20.000 mieszkańców, w których nie ma szkół ponadgimnazjalnych publicznych kończących się egzaminem maturalnym.
2. Pochodzą z rodzin, w których średni dochód na osobę w rodzinie, nie przekracza kwoty uprawniającej do uzyskania świadczeń rodzinnych określonych na podstawie art. 5 ust. 1-7, ust. 8a-9 oraz ust. 11 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2006 Nr 139 poz. 992, z późń. zm.) tj. 504 zł netto lub 583 zł netto, w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. W przypadku, gdy rodzina utrzymuje się z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się za podstawę obliczenia dochodu przeciętny dochód z 1 ha przeliczeniowego, ogłoszony na dzień 22 września 2008 roku przez Prezesa GUS na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825 z póz. zm.) tj. wynosi 2.220 zł. Miesięczną wysokość dochodu uprawniającą do ubiegania się o stypendium ustala się na zasadach określonych w art. 3 Pkt. 1-3, 5-8, 10-15, 17-24. ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Do dochodu nie wlicza się stypendiów przyznanych w ramach działania 2.2 ZPORR.
3. Uczniowie uczęszczający w okresie od 1 stycznia 2008 r. do publicznych szkół ponadgimnazjalnych (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) z terenu Województwa Małopolskiego, kończących się egzaminem maturalnym, dla których organem prowadzącym jest Powiat Chrzanowski.
4. Uczniowie, o których mowa w pkt 3, uczęszczający regularnie na zajęcia szkolne, których liczba godzin nieusprawiedliwionych w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 października 2008 r. nie przekroczyła 12 godzin lekcyjnych. Dokumentowanie frekwencji uczniów nastąpi zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego regulaminu.
5. Nie powtarzają roku szkolnego z przyczyn innych niż zdrowotne.
6. Złożyli w trakcie trwania naboru prawidłowo wypełnione Wnioski oraz kopie innych wymaganych dokumentów.
7. Wniosek przygotowuje pełnoletni uczeń lub przedstawiciel ustawowy niepełnoletniego ucznia (rodzic/opiekun prawny).
8. Liczbę godzin nieusprawiedliwionych, średnią ocen uzyskaną w roku szkolnym 2007/2008 oraz wynik egzaminu gimnazjalnego potwierdza szkoła, do której uczęszcza uczeń.
9. Pod wnioskiem podpisuje się pełnoletni uczeń lub przedstawiciel ustawowy niepełnoletniego ucznia (rodzic/opiekun prawny).

 

Na podstawie tych informacji stworzona zostanie lista rankingowa. O miejscu ucznia na Liście Rankingowej utworzonej przez Beneficjenta decyduje:
a) średnia ocen uzyskana przez ucznia w roku szkolnym 2007/2008 (z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku)
b) w przypadku takiej samej średniej ocen na świadectwie w roku szkolnym 2007/2008 decyduje wynik egzaminu gimnazjalnego,
c) w przypadku, takiej samej średniej ocen w roku szkolnym 2007/2008 i takiego samego wyniku egzaminu gimnazjalnego decyduje dochód gminy przypadający na jednego mieszkańca (priorytetowo traktowane będą Wnioski osób zameldowanych na terenach o niższym dochodzie gminy w przeliczeniu na mieszkańca).


Stypendium będzie przyznane w wysokości 250 zł miesięcznie na okres 8 miesięcy (od stycznia do czerwca 2008 r. i od września do października 2008 r.) i wypłacone jednorazowo w kwocie 2 000 zł brutto w terminie do 9 grudnia 2008 roku.

 

Każdy z uczniów biorących udział w projekcie poprzez podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych we Wniosku akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.


Uwaga !!!!!

Termin naboru wniosków zaczyna się 18 listopada i bezwzględnie kończy 27 listopada 2008r. Po tym terminie wnioski nie bedą przyjmowane.

 

 

Formularze, wnioski i regulaminy

 

Formularze, wnioski i regulaminy dostępne także w szkołach ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Chrzanowski.
Wniosek wraz z załącznikami składa się w szkole, do której uczęszcza uczeń.

 

Dodatkowe informacje:

Wydział Promocji i Funduszy Pozabudżetowych- tel. (032) 625 79 46

 

lub w sekretariatach szkół