Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Ważne - Informacja !!!!

Informacja Starosty Powiatu Chrzanowskiego o potrzebie sprawdzenia zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym.

Ważne - Informacja !!!!

Informacja Starosty Powiatu Chrzanowskiego o potrzebie sprawdzenia zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 191, poz. 1365), niniejszym informuję iż:

 

Siedziba Wydziału Ksiąg Wieczystych dla Powiatu Chrzanowskiego znajduje się:

 

Sąd Rejonowy w Chrzanowie
Wydział V Ksiąg Wieczystych
Al. Henryka 23
32-500 Chrzanów

 

Punkt informacyjno-konsultacyjny,
Czynny począwszy od 20.10.08 r. w
Starostwo Powiatowe w Chrzanowie
ul. Partyzantów 2
32-500 Chrzanów
Pokój 104
czynny w godzinach:
- poniedziałek 14 do 17
- wtorek 13 do 15
- środa 13 do 15
- czwartek 12 do 15
- piątek 7 do 10

Rodzaj dokumentów potwierdzających rzeczywisty stan prawny nieruchomości:

- akt nadania
- akt notarialny
- akt własności ziemi
- postanowienie spadkowe
- postanowienie o uwłaszczeniu
- postanowienie o zasiedzeniu
- orzeczenie sądu

 

W razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym, osoba której prawo nie jest wpisane lub jest wpisane błędnie albo jest dotknięte wpisem nie istniejącego obciążenia lub ograniczenia, może żądać usunięcia niezgodności. Przeglądanie ksiąg jest jawne i bezpłatne. Wniosek o dokonanie wpisu składa się na urzędowym formularzu, dostępnym w Sądzie Rejonowym.

 

 

Wpisy w księgach wieczystych:

 

 

Wniosek o urządzenie księgi wieczystej składa: właściciel, notariusz, wierzyciel lub organ administracji.
Postępowanie wieczystoksięgowe oparte jest głównie o dokumenty które stanowią podstawę wpisu w poszczególnych działach księgi wieczystej. W toku postępowania o założenie księgi wieczystej należy wykazać za pomocą dokumentów fakty podlegające wpisowi. Wśród dokumentów tych można wyróżnić dokumenty stanowiące podstawę opisu nieruchomości, którymi są dane z ewidencji gruntów i budynków, wydane przez właściwe organy geodezyjne. Dokumentami takimi będą wyrys z mapy ewidencyjnej (dane ewidencyjne nie spełniają wymagań rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2001 r. Nr 38 poz. 454).
Innymi dokumentami będą dokumenty stwierdzające własność nieruchomości, czyli wykazujące kto jest właścicielem danej nieruchomości. Podstawę wpisu może stanowić tylko dokument na którego podstawie tą własność przysądzono lub nabyto (orzeczenie sądu, akt notarialny, decyzja administracyjna).

 

 

Księga wieczysta składa się z czterech działów:

Dział I – opis nieruchomości: rodzaj, położenie, powierzchnia, numer obrębu ewidencyjnego i działki ewidencyjnej, określenie czy działka jest zabudowana czy niezabudowana.

Dział II – informacje o właścicielu nieruchomości (imię nazwisko oraz imiona rodziców) Jeśli działka jest własnością kilku osób, widnieć tam będzie określenie jaką część udziałów posiada każdy ze współwłaścicieli.

Dział III – wpisy tzw. ograniczonych praw rzeczowych oraz ograniczeń w rozporządzaniu nieruchomością a także wpisy rozmaitych roszczeń tzw. praw osobistych osób trzecich.

Dział IV – wpisy hipotek zabezpieczających dług zaciągnięty przez właściciela nieruchomości.

Każdy ma prawo dostępu do danych, zawartych w tym dziale w siedzibie Sądu Rejonowego w Chrzanowie Wydział V Ksiąg Wieczystych, na zasadach określonych przez Sąd.

 

Zakres działań zmierzających do ujawnienia danych w II dziale księgi wieczystej:
Należy wystąpić do Sądu lub notariusza celem uzyskania stwierdzenia prawa własności nieruchomości:
- w postępowaniu spadkowym
- w postępowaniu uwłaszczeniowym
- w postępowaniu o zasiedzenie
- kupno, sprzedaż, darowizna, potwierdzone aktem notarialnym