Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Otwarte konkursy na realizację zadań z zakresu opieki społecznej

Zarząd Powiatu Chrzanowskiego ogłasza otwarte konkursy na realizację zadań z zakresu opieki społecznej – „Prowadzenie na terenie Powiatu środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi” oraz „Prowadzenie na terenie Powiatu placówki opiekuńczo – wychowawczej wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Chrzanowskiego.

Otwarte konkursy na realizację zadań z zakresu opieki społecznej

Konkurs nr 1

 

Zarząd Powiatu Chrzanowskiego na podstawie art. 25 ust.1 Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz. 728) ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania:

Prowadzenie na terenie Powiatu Chrzanowskiego, w okresie od stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r. placówki opiekuńczo – wychowawczej wsparcia dziennego dla 20 dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Chrzanowskiego.

 

Wysokość środków finansowych przewidzianych w budżecie Powiatu Chrzanowskiego na rok 2009 na w/w zadanie nie przekroczy 66.000,00 zł.

 

W roku 2008 realizację w/w zadań zlecono Fundacji VIRIBUS UNITIS – POŁĄCZONYMI SIŁAMI w Babicach i przeznaczono środki finansowe w wysokości o 66.000,00zł

 

Podmioty uprawnione do składania ofert:
1.organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej;
2.osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej.

 

Oferta konkursowa powinna zawierać:
1.szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis planowanego działania;
2.informacje o terminie i miejscu realizacji zadania;
3.kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania;
4.informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających realizacje zadania;
5.informacje o wysokości środków finansowych własnych, albo pozyskanych z innych źródeł na realizację danego zadania;
6.informacje o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie.

 

Ponadto warunkiem rozpatrzenia oferty jest:
1.dołączenie aktualnego odpisu potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczących statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności;
2.przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności podmiotu za ubiegły rok lub – w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalność.

 

Oferty zostaną ocenione przez Zespół Konkursowy według następujących kryteriów oceny:
1.możliwość realizacji zadania przez oferenta, przy uwzględnieniu aktualnie posiadanych zasobów rzeczowych oraz kadrowych, z uwzględnieniem kwalifikacji osób przy udziale, których Podmiot ma realizować zadanie;
2.zadeklarowana przez Podmiot jakość działania na podstawie analizy i oceny proponowanej koncepcji oraz możliwości realizacji zadania przez Podmiot;
3.realizacja zadań zleconych w okresie poprzednim biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych na ten cel środków;
4.przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania z uwzględnieniem zadeklarowanego udziału środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania.


Oferty sporządzone wadliwie albo niekompletne, co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostają bez rozpatrzenia.
Oferty należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chrzanowie ul. Partyzantów 2, (dziennik podawczy)od poniedziałku w godzinach 9:00 - 17:00do piątku w godzinach 7:00 - 15:00.


Termin składania ofert mija dnia 22.12.2008 roku o godzinie 10:00
Dodatkowe informacje dotyczące konkursu ofert oraz wzory wniosków można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie ul. Topolowa 16 pokój 32, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 14:00, tel. 032/ 624 11 30.


Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 31.12.2008 roku.


Informacja o wynikach konkursu zostanie podana do wiadomości publicznej.

 

 


Konkurs nr 2


Zarząd Powiatu Chrzanowskiego na podstawie art. 25 ust.1 Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz. 728) ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania:

Prowadzenie na terenie Powiatu Chrzanowskiego, w okresie od stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2011 r. środowiskowego domu samopomocy dla 15 osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie Powiatu Chrzanowskiego.

 

Wysokość środków finansowych na zadanie w 2009 r. wyniesie orientacyjnie 157.233,00 zł. Ostateczna wysokość środków uzależniona jest od dotacji Wojewody Małopolskiego i może ulec zmianie w ciągu roku.
Kontynuacja zadania na lata 2010 i 2011 uzależniona jest od otrzymania dotacji od Wojewody Małopolskiego.
 
W roku 2008 realizację w/w zadań zlecono Fundacji VIRIBUS UNITIS – POŁĄCZONYMI SIŁAMI w Babicach i przeznaczono środki finansowe w wysokości 145.040 zł.

 

Podmioty uprawnione do składania ofert:
1.organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej;
2.osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej.

 

Oferta konkursowa powinna zawierać:
1.szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis planowanego działania;
2.informacje o terminie i miejscu realizacji zadania;
3.kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania;
4.informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających realizacje zadania;
5.informacje o wysokości środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację danego zadania;
6.informacje o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie.

 

Ponadto warunkiem rozpatrzenia oferty jest:
1.dołączenie aktualnego odpisu potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczących statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności;
2.przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności podmiotu za ubiegły rok lub – w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalność.


Oferty zostaną ocenione przez Zespół Konkursowy według następujących kryteriów oceny:
1.możliwość realizacji zadania przez oferenta, przy uwzględnieniu aktualnie posiadanych zasobów rzeczowych oraz kadrowych, z uwzględnieniem kwalifikacji osób przy udziale, których Podmiot ma realizować zadanie;
2.zadeklarowana przez Podmiot jakość działania na podstawie analizy i oceny proponowanej koncepcji oraz możliwości realizacji zadania przez Podmiot;
3.realizacja zadań zleconych w okresie poprzednim biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych na ten cel środków;
4.przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania z uwzględnieniem zadeklarowanego udziału środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania.


Oferty sporządzone wadliwie, albo niekompletne, co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostają bez rozpatrzenia.


Oferty należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chrzanowie ul. Partyzantów 2, (dziennik podawczy)od poniedziałku w godzinach 9:00 - 17:00do piątku w godzinach 7:00 - 15:00.


Termin składania ofert mija dnia 22.12.2008 roku o godzinie 10:00
Dodatkowe informacje dotyczące konkursu ofert oraz wzory wniosków można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie ul. Topolowa 16 pokój 32, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 14:00, tel. 032/ 624 11 30.


Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 31.12.2008 roku.
 

Informacja o wynikach konkursu zostanie podana do wiadomości publicznej.