Otwarte konkursy na realizację zadań z zakresu opieki społecznej

Zarząd Powiatu Chrzanowskiego ogłasza otwarte konkursy na realizację zadań z zakresu opieki społecznej – „Prowadzenie na terenie Powiatu środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi” oraz „Prowadzenie na terenie Powiatu placówki opiekuńczo – wychowawczej wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Chrzanowskiego.

Otwarte konkursy na realizację zadań z zakresu opieki społecznej

Konkurs nr 1

 

Zarząd Powiatu Chrzanowskiego na podstawie art. 25 ust.1 Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz. 728) ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania:

Prowadzenie na terenie Powiatu Chrzanowskiego, w okresie od stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r. placówki opiekuńczo – wychowawczej wsparcia dziennego dla 20 dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Chrzanowskiego.

 

Wysokość środków finansowych przewidzianych w budżecie Powiatu Chrzanowskiego na rok 2009 na w/w zadanie nie przekroczy 66.000,00 zł.

 

W roku 2008 realizację w/w zadań zlecono Fundacji VIRIBUS UNITIS – POŁĄCZONYMI SIŁAMI w Babicach i przeznaczono środki finansowe w wysokości o 66.000,00zł

 

Podmioty uprawnione do składania ofert:
1.organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej;
2.osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej.

 

Oferta konkursowa powinna zawierać:
1.szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis planowanego działania;
2.informacje o terminie i miejscu realizacji zadania;
3.kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania;
4.informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających realizacje zadania;
5.informacje o wysokości środków finansowych własnych, albo pozyskanych z innych źródeł na realizację danego zadania;
6.informacje o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie.

 

Ponadto warunkiem rozpatrzenia oferty jest:
1.dołączenie aktualnego odpisu potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczących statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności;
2.przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności podmiotu za ubiegły rok lub – w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalność.

 

Oferty zostaną ocenione przez Zespół Konkursowy według następujących kryteriów oceny:
1.możliwość realizacji zadania przez oferenta, przy uwzględnieniu aktualnie posiadanych zasobów rzeczowych oraz kadrowych, z uwzględnieniem kwalifikacji osób przy udziale, których Podmiot ma realizować zadanie;
2.zadeklarowana przez Podmiot jakość działania na podstawie analizy i oceny proponowanej koncepcji oraz możliwości realizacji zadania przez Podmiot;
3.realizacja zadań zleconych w okresie poprzednim biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych na ten cel środków;
4.przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania z uwzględnieniem zadeklarowanego udziału środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania.


Oferty sporządzone wadliwie albo niekompletne, co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostają bez rozpatrzenia.
Oferty należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chrzanowie ul. Partyzantów 2, (dziennik podawczy)od poniedziałku w godzinach 9:00 - 17:00do piątku w godzinach 7:00 - 15:00.


Termin składania ofert mija dnia 22.12.2008 roku o godzinie 10:00
Dodatkowe informacje dotyczące konkursu ofert oraz wzory wniosków można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie ul. Topolowa 16 pokój 32, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 14:00, tel. 032/ 624 11 30.


Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 31.12.2008 roku.


Informacja o wynikach konkursu zostanie podana do wiadomości publicznej.

 

 


Konkurs nr 2


Zarząd Powiatu Chrzanowskiego na podstawie art. 25 ust.1 Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz. 728) ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania:

Prowadzenie na terenie Powiatu Chrzanowskiego, w okresie od stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2011 r. środowiskowego domu samopomocy dla 15 osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie Powiatu Chrzanowskiego.

 

Wysokość środków finansowych na zadanie w 2009 r. wyniesie orientacyjnie 157.233,00 zł. Ostateczna wysokość środków uzależniona jest od dotacji Wojewody Małopolskiego i może ulec zmianie w ciągu roku.
Kontynuacja zadania na lata 2010 i 2011 uzależniona jest od otrzymania dotacji od Wojewody Małopolskiego.
 
W roku 2008 realizację w/w zadań zlecono Fundacji VIRIBUS UNITIS – POŁĄCZONYMI SIŁAMI w Babicach i przeznaczono środki finansowe w wysokości 145.040 zł.

 

Podmioty uprawnione do składania ofert:
1.organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej;
2.osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej.

 

Oferta konkursowa powinna zawierać:
1.szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis planowanego działania;
2.informacje o terminie i miejscu realizacji zadania;
3.kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania;
4.informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających realizacje zadania;
5.informacje o wysokości środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację danego zadania;
6.informacje o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie.

 

Ponadto warunkiem rozpatrzenia oferty jest:
1.dołączenie aktualnego odpisu potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczących statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności;
2.przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności podmiotu za ubiegły rok lub – w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalność.


Oferty zostaną ocenione przez Zespół Konkursowy według następujących kryteriów oceny:
1.możliwość realizacji zadania przez oferenta, przy uwzględnieniu aktualnie posiadanych zasobów rzeczowych oraz kadrowych, z uwzględnieniem kwalifikacji osób przy udziale, których Podmiot ma realizować zadanie;
2.zadeklarowana przez Podmiot jakość działania na podstawie analizy i oceny proponowanej koncepcji oraz możliwości realizacji zadania przez Podmiot;
3.realizacja zadań zleconych w okresie poprzednim biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych na ten cel środków;
4.przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania z uwzględnieniem zadeklarowanego udziału środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania.


Oferty sporządzone wadliwie, albo niekompletne, co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostają bez rozpatrzenia.


Oferty należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chrzanowie ul. Partyzantów 2, (dziennik podawczy)od poniedziałku w godzinach 9:00 - 17:00do piątku w godzinach 7:00 - 15:00.


Termin składania ofert mija dnia 22.12.2008 roku o godzinie 10:00
Dodatkowe informacje dotyczące konkursu ofert oraz wzory wniosków można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie ul. Topolowa 16 pokój 32, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 14:00, tel. 032/ 624 11 30.


Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 31.12.2008 roku.
 

Informacja o wynikach konkursu zostanie podana do wiadomości publicznej.