Oceniono projekt Powiatu Chrzanowskiego w ramach działania 4.1. c Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013

Zakończono ocenę strategiczną i podjęto uchwałę o dofinansowaniu projektów
w ramach Działania 4.1 Rozwój infrastruktury drogowej, Schemat C Drogi Powiatowe Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 20013.

Oceniono projekt Powiatu Chrzanowskiego w ramach działania 4.1. c Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013

Zarząd Województwa Małopolskiego dokonał wyboru projektów do dofinansowania w ramach działania 4.1. schemat C MRPO.


Ocenionych zostało 17 projektów, z tej liczby na liście rezerwowej zostały umieszczone 2 projekty,
w tym jeden Powiatu Chrzanowskiego.

 

Powiat Chrzanowski złożył projekt pn. „Przebudowa i remont ciągów części dróg powiatowych Powiatu Chrzanowskiego przebiegających na obszarach gmin Alwernia, Chrzanów i Trzebinia”

Koszt całkowity inwestycji: 19 744 000 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania: 10 000 000 zł
Wkład własny: 9 744 000 zł


Projekt obejmuje przebudowę i remont ciągów części dróg powiatowych powiatu chrzanowskiego na obszarach gmin Alwernia, Chrzanów i Trzebinia.

 

W ramach projektu zaplanowano:

- Przebudowę drogi z zatokami autobusowymi i chodnikiem wzdłuż drogi 1016K w Chrzanowie poprzez przebudowę DP w ciągu ul. Kadłubka i Pogorskiej na odc. od skrzyżowania z ul. Podwale do skrzyżowania z ul. Kościelną z wyłączeniem odc. od ok. 100m przed skrzyżowaniem z ul. Chechlaną do skrzyżowania z ul. Armii Krajowej.

- Przebudowę ul. Podwale 1013K w Chrzanowie od skrzyżowania z DK79 do skrzyżowania z ul. Sienną oraz projekt odcinka kanalizacji deszczowej.

- Remont i przebudowę dróg powiatowych:
1029K relacji Trzebinia-Piła Kościelecka-Bolęcin
1026K odc. pomiędzy skrzyżowaniami z DP1029K i 1032K
1032K całość przebiegu
1033K odc. od granicy powiatu do skrzyżowania z DP1034K


Celem projektu jest  modernizacja i dostosowanie do obowiązujących wymogów i oczekiwań mieszkańców ciągów części dróg powiatowych powiatu chrzanowskiego przebiegających na obszarach gmin Alwernia, Chrzanów i Trzebinia.

 

Projekt ma również na celu:
- poprawę warunków komunikacyjnych odległych terenów gmin powiatu z centrum powiatu,
- odciążenie ścisłego centrum Chrzanowa poprzez poprowadzenie ruchu tranzytowego generowanego przez DK79 i DW781, wyremontowanym ciągiem dróg powiatowych 1013K i 1015K do DW933,
- poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszego poprzez budowę wyspy azylu,
- likwidacja barier architektonicznych poprzez zastosowanie obniżenia krawężnika,
- poprawę przepustowości przekrojów drogowych i bezpieczeństwa ruchu samochodowego.

Dzięki realizacji projektu nastąpi poprawa infrastruktury na terenach miejskich i wiejskich, a także poprawa dostępu odległych obszarów powiatu do jego centrum.
Projekt jest również skierowany na poprawę jakości środowiska, poprzez ograniczenie emisji spalin.