Szpital Powiatowy w Chrzanowie na 2 miejscu Listy Rankingowej projektów w ramach działania 6.3. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców w tym socjalnego i zdrowotnego, Schemat A Ochrona zdrowia MRPO na lata 2007 - 2013

W dniu 2 grudnia 2008 roku Zarząd Województwa Małopolskiego dokonał oceny strategicznej oraz podjął uchwałę w sprawie wyboru projektów do dofinansowania dla Działania 6.3 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców w tym socjalnego i zdrowotnego, Schemat A Ochrona zdrowia Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Szpital Powiatowy w Chrzanowie na 2 miejscu Listy Rankingowej projektów w ramach działania 6.3. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców w tym socjalnego i zdrowotnego, Schemat A Ochrona zdrowia MRPO na lata 2007 - 2013

Projekt Szpitala Powiatowego w Chrzanowie znalazł się na bardzo wysokim –
2 miejscu listy rankingowej, projektów wybranych do dofinansowania.


Spośród 16 projektów, które zostały poddane ocenie strategicznej przez Zarząd Województwa Małopolskiego, 11 otrzymało dofinansowania, a 5 znalazło się na liscie rezerwowej.

 

Szpital Powiatowy w Chrzanowie złożył projekt pn. „Poprawa bezpieczeństwa i jakości lecznictwa zabiegowego mieszkańców powiatu poprzez modernizację bloku operacyjnego w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie”.

Całkowita wartość projektu: 10 736 300,00 zł 
Otrzymane dofinansowanie: 6 441 780,00 zł
wkład własny: 4 294 520,00 zł, w tym 2 000 000 pochodzące z budżetu Powiatu Chrzanowskiego.


Przedmiotem inwestycji jest:

 

- przebudowa istniejących pomieszczeń, mająca na celu polepszenie ich parametrów technicznych oraz dostosowanie do przepisów Rozporządzenia  Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006r.

- doposażenie bloku operacyjnego pozwalające na utworzenie specjalistycznych sal zaopatrzonych
w urządzenia specyficzne dla danej dziedziny: kardiologii, neurologii, urologii, umożliwiające przeprowadzanie zabiegów nowymi innowacyjnymi, mniej inwazyjnymi metodami oraz nowopowstałej sali wybudzeniowej.


Dzięki realizacji projektu nastąpi podniesienie jakości i dostępności świadczonych usług zdrowotnych poprzez modernizację bloku operacyjnego, oraz dostosowanie do przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej bloku operacyjnego Szpitala Powiatowego w Chrzanowie.

 

Celem planowanych prac modernizacyjnych i doposażenia oddziału operacyjnego jest: stworzenie optymalnych warunków do leczenia pacjentów, zwiększenie dostępności usług medycznych, podniesienie ich jakości, oraz zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu.
Realizacja projektu pozwoli na wyposażenie bloku operacyjnego w nowoczesny sprzęt pozwalający na świadczenie pacjentom usług na najwyższym poziomie.