„Problemy Ekologiczne Małopolski Zachodniej”

Zapraszamy na konferencję „Problemy Ekologiczne Małopolski Zachodniej”, która odbędzie się 13 stycznia 2009r w Chrzanowie w siedzibie Starostwa przy ul. Partyzantów 2, o godz. 900. Honorowy Patronat nad konferencją objął Minister Środowiska Maciej Nowicki.

„Problemy Ekologiczne Małopolski Zachodniej”

Organizatorzy:
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Krakowie i Starostowie Powiatów Chrzanowskiego, Olkuskiego i Oświęcimskiego

   

Program Konferencji:

9.00 - Otwarcie Konferencji przez Starostę Chrzanowskiego i Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska
9.15 - „Stan Środowiska w Małopolsce ze szczególnym uwzględnieniem powiatów chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego” – WIOŚ
9.50 - Gospodarka wodno- ściekowa w powiatach małopolski zachodniej – Starostwo Powiatowe w Olkuszu
10.15 - Problemy ochrony powietrza w strefie chrzanowsko – olkuskiej – Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu
10.45 – 11.15 – przerwa kawowa
11.15 - Gospodarka odpadami w powiatach małopolski zachodniej - Starostwo Powiatowe w Chrzanowie
11.45 - Ustawa o odpadach w aspekcie proponowanych zmian legislacyjnych - poseł  na Sejm RP Tadeusz Arkit
12.15 - Omówienie kontroli prowadzonych przez WIOŚ na terenie powiatów strefy chrzanowsko – olkuskiej
12.45 - 13.15 - przerwa kawowa z poczęstunkiem
13.15 - „Działania proekologiczne na terenie powiatu olkuskiego na przykładzie BOLESŁAW RECYKLIG Sp. z o. o.”
13.36 - Osiągnięcia GRUPY Kęty S.A. w zakresie ochrony środowiska
13.56 - Ekologiczne aspekty likwidacji ZG „Trzebionka” S.A. 
14.15 - Zagrożenia dla ujęć wód podziemnych eksploatowanych przez RPWiK w Chrzanowie
14.35 - Gospodarka odpadami na przykładzie MPOŚ Sp. z o. o. w Oświęcimiu
14.56 - „Ekologia wokół nas” Młodzieżowa Rada Gminy Babice
15.15 - Podsumowanie konferencji wraz z podjęciem wniosków