"Równać Szanse" - konkurs dla organizacji pozarządowych

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2009" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności na wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i małych miast do 20 000 mieszkańców.

"Równać Szanse" - konkurs dla organizacji pozarządowych

O dotacje do 50 000 zł na projekty rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 czerwca 2009 r. i trwające nie dłużej niż do 30 listopada 2010 r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji) z terenów wiejskich i małych miast do 20 000 mieszkańców.

 

Ogólnopolski Konkurs Grantowy 2009 jest pierwszym konkursem dotacyjnym ogłoszonym w ramach nowej edycji Programu "Równać Szanse". Podobnie jak w roku ubiegłym konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym wnioskujący stają przed zadaniem polegającym na przygotowaniu diagnozy środowiska lokalnego. Dopiero w drugim etapie konkursu, (do którego zakwalifikuje się część wnioskujących) organizacje przygotują projekty działań.


Misją Programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców). 
Dobry start rozumiany jest jako realizowanie przez młodych ludzi samodzielnie i realistycznie określonych celów życiowych (w tym także celów edukacyjnych).


Celem konkursu jest wsparcie realizowanych przez organizacje pozarządowe projektów, które rozwijają u młodzieży:
- umiejętność właściwej oceny środowiska, w którym dorasta, poprzez włączanie jej w proces poznawania środowiska lokalnego i analizowanie swoich mocnych i słabych stron;
- umiejętność samodzielnego i aktywnego planowania własnej przyszłości, poprzez udział w opracowaniu celów i harmonogramu projektu oraz badaniu jego efektów, a także poprzez naukę praktycznych umiejętności przydatnych w osiąganiu celów życiowych.
- umiejętność pozyskiwania wsparcia społecznego, poprzez nawiązywanie nowych relacji społecznych (z ludźmi i instytucjami), a także rozwijanie umiejętności pracy w grupie;
- przekonanie o własnych możliwościach, poprzez publiczne prezentowanie własnych działań i ich efektów, udział młodych ludzi w rozpowszechnianiu informacji o projekcie oraz stwarzanie (za pośrednictwem projektu) możliwości odniesienia osobistego sukcesu.


 
Termin składania wniosków upływa 27 lutego 2009 r.
Informacje o konkursie znajdują się na stronie:
www.rownacszanse.pl