Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

"Równać Szanse" - konkurs dla organizacji pozarządowych

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2009" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności na wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i małych miast do 20 000 mieszkańców.

"Równać Szanse" - konkurs dla organizacji pozarządowych

O dotacje do 50 000 zł na projekty rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 czerwca 2009 r. i trwające nie dłużej niż do 30 listopada 2010 r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji) z terenów wiejskich i małych miast do 20 000 mieszkańców.

 

Ogólnopolski Konkurs Grantowy 2009 jest pierwszym konkursem dotacyjnym ogłoszonym w ramach nowej edycji Programu "Równać Szanse". Podobnie jak w roku ubiegłym konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym wnioskujący stają przed zadaniem polegającym na przygotowaniu diagnozy środowiska lokalnego. Dopiero w drugim etapie konkursu, (do którego zakwalifikuje się część wnioskujących) organizacje przygotują projekty działań.


Misją Programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców). 
Dobry start rozumiany jest jako realizowanie przez młodych ludzi samodzielnie i realistycznie określonych celów życiowych (w tym także celów edukacyjnych).


Celem konkursu jest wsparcie realizowanych przez organizacje pozarządowe projektów, które rozwijają u młodzieży:
- umiejętność właściwej oceny środowiska, w którym dorasta, poprzez włączanie jej w proces poznawania środowiska lokalnego i analizowanie swoich mocnych i słabych stron;
- umiejętność samodzielnego i aktywnego planowania własnej przyszłości, poprzez udział w opracowaniu celów i harmonogramu projektu oraz badaniu jego efektów, a także poprzez naukę praktycznych umiejętności przydatnych w osiąganiu celów życiowych.
- umiejętność pozyskiwania wsparcia społecznego, poprzez nawiązywanie nowych relacji społecznych (z ludźmi i instytucjami), a także rozwijanie umiejętności pracy w grupie;
- przekonanie o własnych możliwościach, poprzez publiczne prezentowanie własnych działań i ich efektów, udział młodych ludzi w rozpowszechnianiu informacji o projekcie oraz stwarzanie (za pośrednictwem projektu) możliwości odniesienia osobistego sukcesu.


 
Termin składania wniosków upływa 27 lutego 2009 r.
Informacje o konkursie znajdują się na stronie:
www.rownacszanse.pl