Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Małopolscy Starostowie radzili w Powiecie Chrzanowskim

Z inicjatywy Starosty Janusza Szczęśniaka, pierwszy raz w historii, posiedzenie Konwentu Starostów Województwa Małopolskiego odbyło się w Powiecie Chrzanowskim.

Małopolscy Starostowie radzili w Powiecie Chrzanowskim

Fot. Spotkanie starostów w trzebińskiej rezydencji „Pod Zegarem"

 

Goście przed obradami zwiedzili siedzibę Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie, a potem debatowali w Rezydencji „Pod zegarem" przy trzebińskim dworcu kolejowym. Drugiego dnia uczestniczyli w Wojewódzkiej Konferencji Oświatowej „10 lat. Setki dróg" organizowanej przez Powiat Chrzanowski w Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego.
- Szczególnie podobało się starostom Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, które stało się bezpośrednim narzędziem do pozyskiwania informacji przez mieszkańców. Goście chwalili sam zamysł utworzenia tej komórki, sposób organizacji i finansowania centrum - zauważa Wicestarosta Adam Potocki.
Frekwencja dopisała. Przybył Wojewoda Małopolski Stanisław Kracik (uczestniczył w drugim dniu obrad), Wicewojewoda Małopolski Stanisław Sorys, Wicemarszałek Województwa Leszek Zegda, I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji mł. insp. Mariusz Dąbek i dr Piotr Przybyłowski Konsultant Wojewódzki ds. Transplantologii.
Wicemarszałek poruszył kwestię aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego do 2020 roku i przedstawił informację na temat Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji chwalił współpracę z samorządami gminnymi i powiatowymi. Dziękował za wsparcie finansowe na budowę lub modernizację komend powiatowych policji (w 2009 roku Komenda Wojewódzka Policji otrzymała 3,5 mln zł od samorządów).
- Mało która komenda może się taką sumą pochwalić - podkreślił mł. insp. Mariusz Dąbek.
Konsultant Wojewódzki ds. Transplantologii dr Piotr Przybyłowski apelował o większe zaangażowanie w sprawy transplantologii. Podkreślał, że wciąż brakuje dawców organów, a potrzeby rosną.
Pierwszy dzień obrad zakończył się późnym wieczorem. Drugiego dnia starostowie udali się do chrzanowskiego Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego. Uczestniczyli w Wojewódzkiej Konferencji Oświatowej „ Dziesięć lat, setki dróg. Doświadczenia powiatów małopolskich w zakresie prowadzenia oświaty samorządowej". Przedstawili wspólne stanowisko w sprawie oświaty ponadgimnazjalnej.
Kolejny zjazd starostów zaplanowano na połowę grudnia.
(KR)


 


Czym jest Konwent Starostów Województwa Małopolskiego?
Konwent istnieje od 1999 roku. Działa w oparciu o Statut Związku Powiatów Polskich i uchwały Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich. Tworzą go starostowie powiatów z województwa małopolskiego (19) i prezydenci miast na prawach powiatu (Kraków, Tarnów, Nowy Sącz).
Członkowie konwentu wybierają spośród siebie przewodniczącego, który organizuje pracę konwentu i zabezpiecza warunki odbywania posiedzeń oraz dwóch wiceprzewodniczących. Na pierwszym posiedzeniu konwentu kadencji 2006 - 2010 jednogłośnie wybrano na przewodniczącego Starostę nowosądeckiego Jana Golonkę.
Na zastępców przewodniczącego powołano Starostę kKakowskiego Józefa Krzyworzekę oraz Starostę Tarnowskiego Mieczysława Krasa.
Konwent Starostów reprezentuje interesy członków Związku Powiatów Polskich z obszaru województwa małopolskiego.
Cele realizowane są poprzez współpracę z administracją rządową i samorządową, a  akże
z innymi instytucjami z obszaru naszego województwa, wymianę doświadczeń w zakresie zadań wykonywanych przez powiaty, jak również podejmowanie wspólnych działań powiatów w wymiarze ogólnowojewódzkim. Starostwie spotykają się na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego, na których formułowane są stanowiska i opinie.
Źródło: www.starostwo.nowy-sacz.pl