Małopolscy Starostowie radzili w Powiecie Chrzanowskim

Z inicjatywy Starosty Janusza Szczęśniaka, pierwszy raz w historii, posiedzenie Konwentu Starostów Województwa Małopolskiego odbyło się w Powiecie Chrzanowskim.

Małopolscy Starostowie radzili w Powiecie Chrzanowskim

Fot. Spotkanie starostów w trzebińskiej rezydencji „Pod Zegarem"

 

Goście przed obradami zwiedzili siedzibę Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie, a potem debatowali w Rezydencji „Pod zegarem" przy trzebińskim dworcu kolejowym. Drugiego dnia uczestniczyli w Wojewódzkiej Konferencji Oświatowej „10 lat. Setki dróg" organizowanej przez Powiat Chrzanowski w Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego.
- Szczególnie podobało się starostom Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, które stało się bezpośrednim narzędziem do pozyskiwania informacji przez mieszkańców. Goście chwalili sam zamysł utworzenia tej komórki, sposób organizacji i finansowania centrum - zauważa Wicestarosta Adam Potocki.
Frekwencja dopisała. Przybył Wojewoda Małopolski Stanisław Kracik (uczestniczył w drugim dniu obrad), Wicewojewoda Małopolski Stanisław Sorys, Wicemarszałek Województwa Leszek Zegda, I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji mł. insp. Mariusz Dąbek i dr Piotr Przybyłowski Konsultant Wojewódzki ds. Transplantologii.
Wicemarszałek poruszył kwestię aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego do 2020 roku i przedstawił informację na temat Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji chwalił współpracę z samorządami gminnymi i powiatowymi. Dziękował za wsparcie finansowe na budowę lub modernizację komend powiatowych policji (w 2009 roku Komenda Wojewódzka Policji otrzymała 3,5 mln zł od samorządów).
- Mało która komenda może się taką sumą pochwalić - podkreślił mł. insp. Mariusz Dąbek.
Konsultant Wojewódzki ds. Transplantologii dr Piotr Przybyłowski apelował o większe zaangażowanie w sprawy transplantologii. Podkreślał, że wciąż brakuje dawców organów, a potrzeby rosną.
Pierwszy dzień obrad zakończył się późnym wieczorem. Drugiego dnia starostowie udali się do chrzanowskiego Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego. Uczestniczyli w Wojewódzkiej Konferencji Oświatowej „ Dziesięć lat, setki dróg. Doświadczenia powiatów małopolskich w zakresie prowadzenia oświaty samorządowej". Przedstawili wspólne stanowisko w sprawie oświaty ponadgimnazjalnej.
Kolejny zjazd starostów zaplanowano na połowę grudnia.
(KR)


 


Czym jest Konwent Starostów Województwa Małopolskiego?
Konwent istnieje od 1999 roku. Działa w oparciu o Statut Związku Powiatów Polskich i uchwały Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich. Tworzą go starostowie powiatów z województwa małopolskiego (19) i prezydenci miast na prawach powiatu (Kraków, Tarnów, Nowy Sącz).
Członkowie konwentu wybierają spośród siebie przewodniczącego, który organizuje pracę konwentu i zabezpiecza warunki odbywania posiedzeń oraz dwóch wiceprzewodniczących. Na pierwszym posiedzeniu konwentu kadencji 2006 - 2010 jednogłośnie wybrano na przewodniczącego Starostę nowosądeckiego Jana Golonkę.
Na zastępców przewodniczącego powołano Starostę kKakowskiego Józefa Krzyworzekę oraz Starostę Tarnowskiego Mieczysława Krasa.
Konwent Starostów reprezentuje interesy członków Związku Powiatów Polskich z obszaru województwa małopolskiego.
Cele realizowane są poprzez współpracę z administracją rządową i samorządową, a  akże
z innymi instytucjami z obszaru naszego województwa, wymianę doświadczeń w zakresie zadań wykonywanych przez powiaty, jak również podejmowanie wspólnych działań powiatów w wymiarze ogólnowojewódzkim. Starostwie spotykają się na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego, na których formułowane są stanowiska i opinie.
Źródło: www.starostwo.nowy-sacz.pl