Nabór wniosków na 3 działania

LGD "Partnerstwo na Jurze" ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu: „Odnowa i rozwój wsi", „Małe projekty" oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw".  

Nabór wniosków na 3 działania

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: 08.04.2010 - 04.05.2010


Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze", miejscowość Chrzanów, ul. Focha 3; 32-500 Chrzanów; pok. 202 na II piętrze w godz. od 8.00 do 16.00.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami. Formularz wniosku dostępny jest na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.wrotamalopolski.pl, Lokalnej Grupy Działania www.partnerstwonajurze.pl . Kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronach: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.wrotamalopolski.pl; Lokalnej Grupy Działania www.partnerstwonajurze.pl oraz do wglądu w siedzibie biura Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo na Jurze", miejscowość: Chrzanów, ul. Focha 3; 32-500 Chrzanów; pok. 202 na II piętrze w godz. od 8.00 do 16.00.

 

Wysokość dostępnych środków w 2010 roku na operacje w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" z zakresu:

- „Odnowa i rozwój wsi" wynosi 1 800 000,00 zł.

- „Małe projekty" wynosi 440 000,00 zł.

- „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw" wynosi 280 000,00 zł.


Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów znajduje się w zakładce "Wdrażanie LSR".

Wniosek oraz wszystkie załączniki należy złożyć w dwóch egzemplarzach papierowych. Ponadto do dokumentacji należy załączyć wniosek w wersji elektornicznej na nośniku CD/DVD.


LGD Partnerstwo na Jurze zapewnia bezpłatne konsultacje w przygotowaniu wniosku.

Wnioski składane w ramach ogłoszonego naboru muszą być zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju oraz lokalnymi kryteriami wyboru.
Za prawidłowe wypełnienie wniosku odpowiada Wnioskodawca.