Zapraszamy na Zlot pn." Wędruj z nami papieskimi szlakami"

25 kwietnia o godz. 9.15 z placu przy Parafii pw. Św. Mikołaja rusza rowerowy Zlot pn. „Wędruj z nami papieskimi szlakami", który jednocześnie otwiera sezon letni na Szlakach Papieskich. Serdecznie zapraszamy wszystkich  chętnych.

Zapraszamy na Zlot pn." Wędruj z nami papieskimi szlakami"

REGULAMIN ZLOTU PN. „WĘDRUJ Z NAMI PAPIESKIMI SZLAKAMI"

 

 

Organizator- Starostwo Powiatowe w Chrzanowie - Wydział Promocji i Funduszy Pozabudżetowych

Współorganizator- Komisja Turystyki Kolarskiej przy oddziale PTTK Chrzanów, Szkoły i Parafie z terenu Powiatu Chrzanowskiego
- Fundacja Szlaki Papieskie z Krakowa

 

Termin i trasa zlotu- Zlot odbędzie się 25 kwietnia 2010 roku.
Trasa Zlotu obejmuje ok.35 km - Chrzanów - Dolina Mnikowska.
Przebieg trasy: start - ul. Matejki (Parafia p.w. św. Mikołaja), Plac Tysiąclecia,
ul. Kusocińskiego, ul. Zielona, ul. Trzebińska - Niepodległości, ul. Orkana, ul. Europejska, ul. Bereska, ul. Góreckiego, ul. Trzebińska (od strony Piły Kościeleckiej), Puszcza Dulowska, miejscowość Baczyn, meta - Dolina Mnikowska

 

Cel imprezy: Celem Zlotu jest propagowanie turystyki pielgrzymkowej na terenie Powiatu Chrzanowskiego z wykorzystaniem turystyki rowerowej jako formy rekreacji i aktywnego wypoczynku

Postanowienia ogólne:
Poniższe przepisy określają zasady przeprowadzenia Zlotu pn.„Wędruj z nami Papieskimi Szlakami" w dniu 25 kwietnia 2010 roku. Zapisy przyjmowane są do dnia 23 kwietnia 2010 roku (godz. 13:00) w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie, ul. Partyzantów 2, pok. 303, tel. (032) 625 79 46, lub e-mail promocja@powiat-chrzanowski.pl. Zgłoszenie powinno zawierać imię, nazwisko oraz wiek uczestnika oraz dopisek: zgłoszenie na Zlot pn. Wędruj z nami Papieskimi Szlakami". Uczestnik zobligowany jest wypełnić oświadczenie o odpowiedzialności w przypadku nieszczęśliwego zdarzenia podczas Zlotu i dostarczyć osobiście bądź e - mailowo na w/w adresy

 

Warunki uczestnictwa:
Warunkiem uczestnictwa w Zlocie jest zapoznanie się z regulaminem oraz podporządkowanie się decyzjom organizatorów:

• Uczestnicy powinni wpisać się na listę uczestników Zlotu osobiście bądź e- mailowo na w/w adres w nieprzekraczalnym terminie tj. do dnia 23 kwietnia 2010 roku (godz. 13:00)
• Zlot skierowany jest szczególnie do uczestników w wieku od 15 lat ze względu na długość trasy oraz specyfikę Zlotu. Istnieje jednak możliwość uczestnictwa młodszych uczestników Zlotu pod opieka rodziców lub innej osoby pełnoletniej ponoszącej pełna odpowiedzialność za dziecko
• Każdy uczestnik w wieku od 10 - 18 lat musi posiadać kartę rowerową
• Uczestnicy dorośli zobligowani są do wypełnienia oświadczenia, iż startują na własną odpowiedzialność i w razie wypadku na trasie Zlotu (nie z winy Organizatora), nie będą dochodzić odszkodowania od Organizatora - natomiast uczestnicy niepełnoletni zobligowani są do przedstawienia w/w oświadczenia od rodziców bądź opiekunów prawnych
• Uczestnicy Zlotu w wieku od 10-18 lat zobligowani są do zabezpieczenia głowy
w postaci kasku rowerowego i ochraniaczy
• Uczestnicy Zlotu ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad zgodnych z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym oraz przestrzeganie poleceń Organizatorów i służb porządkowych
• W trakcie Zlotu uczestników obowiązuje kulturalne, sportowe zachowanie
• Uczestnicy Zlotu nie przestrzegający Regulaminu zostaną zdyskwalifikowani
• Prawo startu w zlocie mają osoby, których stan zdrowia pozwala na udział w nim
• W Zlocie mogą brać udział uczestnicy indywidualni, rodziny oraz grupy zorganizowane
• Uczestnicy Zlotu zobowiązani są do posiadania dokumentu tożsamości oraz niezbędnej wiedzy i umiejętności dotyczących poruszania się po drogach
• Zgłoszenia nie będą przyjmowane w dniu startu!

 

Przewidywany harmonogram Zlotu:
START Chrzanów -ok. godz. 9.15, I PRZYSTANEK - Trzebinia ok. godz. 9.30. II PRZYSTANEK - Puszcza Dulowska ok. godz. 10.10, III RZYSTANEK- Okolice Zalasu ok. godz.11.10, META Dolina Mnikowska- ok. godz. 12.10, PODSUMOWANIE ZLOTU - godz. 13.00, Msza Święta - godz. 14.00, Powrót uczestników - godz. 15.15 we własnym zakresie

 

Wyposażenie zawodników:
Obowiązkowe wyposażenie każdego uczestnika Zlotu:
• sprawny rower z pełnym wyposażeniem w tym ze światłem tylnym i przednim (organizator nie zapewnia serwisu rowerowego na trasie Zlotu)
• kask rowerowy, ochraniacze
• dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, legitymacja uczniowska, karta rowerowa itp.)

Zasady poruszania się podczas Zlotu:
• Udział w Zlocie odbywa się przy nieograniczonym ruchu drogowym •
Uczestnicy Zlotu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania
przepisów ruchu drogowego oraz poruszania się prawą stroną drogi w odległości 30 - 50 cm od jej krawędzi
• Uczestnicy zobowiązani są poruszać się w kolumnach 15 osobowych pomiędzy, którymi konieczne jest zachowanie 200 m odległości
• Każdy uczestnik powinien posiadać sprawny technicznie rower (wyposażony
w hamulec, dzwonek, szkło odblaskowe z tyłu, sprawnie działające oświetlenie, komplet narzędzi, zapasową dętkę, pompkę, linkę do przypięcia roweru itp.)
• W trakcie jazdy należy dostosować prędkość do swoich umiejętności oraz sytuacji na drodze, a przy zjazdach przestrzegać zakazu wyprzedzania
• Podczas jazdy nie należy wypuszczać kierownicy z rąk i zdejmować stóp z pedałów
• Każdą zmianę kierunku jazdy należy sygnalizować ruchem ręki, zwłaszcza podczas przejazdu przez skrzyżowanie
• W trakcie postoju nie wolno tarasować drogi
• Jadąc rzędem, należy zachować minimum 3 - 5 m odległości między rowerami, a przy zjazdach od 15 do 30 m
• W kolumnie należy zachować 200 m odległości między poszczególnymi kolumnami uczestników
• Każdy uczestnik wycieczki powinien posiadać okulary chroniące oczy przed słońcem, wiatrem i kurzem, kask lub jasną czapeczkę z daszkiem, ubranie dostosowane do aury, wskazane jest posiadanie telefonu komórkowego
• W trakcie Zlotu zabrania się spożywania napojów alkoholowych i używania środków odurzających


Informacje dodatkowe:
• Uczestnictwo w Zlocie na koszt i ryzyko uczestników
- Uczestnicy wyrażają zgodę na publikowanie własnych wizerunków tj. zdjęć wykonanych podczas Zlotu
• Nieprzestrzeganie regulaminu Zlotu oraz samowolna zmiana jego trasy powodują wykluczenie uczestnika
• Powrót uczestników we własnym zakresie. Organizator nie bierze odpowiedzialności za powrót uczestników Zlotu
• Uczestnicy mają możliwość przejazdu całej trasy od startu (tj. Parafia pw. św. Mikołaja) do mety (tj. Dolina Mnikowska), bądź włączenie się do grupy uczestników - (wyłącznie w punktach przystankowych Zlotu, tj. start - Parafia pw. św. Mikołaja - godz. 9.15, Trzebinia Klasztor oo.Salwatorianów - ok. godz. 9.30 postój pod obeliskiem papieskim (10 min.), Puszcza Dulowska - ok. godz. 10.10 postój (10 min.), Okolice Zalasu - ok. 11.10 postój (10min.), meta - Dolina Mnikowska - ok. godz. 12.10)


Organizator nie zapewnia:
• Ubezpieczenia (ubezpieczenie uczestników we własnym zakresie)
• Serwisu technicznego i części zamiennych

 

Świadczenia organizatorów:
- Zapewnienie opieki medycznej i ratowniczej,
- Zapewnienie zabezpieczenia trasy przez policję
- Każdy uczestnik otrzyma wodę mineralną oraz baton regeneracyjny, okolicznościową odznakę turystyczna oraz widokówkę z mapą Szlaku Miejsc Papieskich na Ziemi Chrzanowskiej
- Bezpłatny udział w Zlocie. Koszty organizacyjne Zlotu pokrywa organizator

 

 

 

Postanowienia końcowe:
- Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu Zlotu
- Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez uczestników Zlotu

 

Numer kontaktowy:
- Wydział Promocji i Funduszy Pozabudżetowych Starostwa Powiatowego
w Chrzanowie - osoba odpowiedzialna za organizację Zlotu Pani Małgorzata Wojar tel. (032) 625 - 79 - 46, 0 668433294


ZAŁĄCZNIKi:
1. Oświadczenie pełnoletniego uczestnika zlotu

2. Oświadczenie rodziców bądź opiekunów prawnych w przypadku udziału niepelnoletniego uczestnika zlotu

3. Informacja o Dolinie Mnikowskiej