Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Będzie praca w Powiatowym Ośrodku Wsparcia Dziecka i Rodziny

Dyrektor Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie będącego w trakcie prac organizacyjnych i remontowych ogłasza, że rekrutacja pracowników zostanie przeprowadzona na przełomie lipca i sierpnia.

Będzie praca w Powiatowym Ośrodku Wsparcia Dziecka i Rodziny
Remontowana siedziba POWDIR w Chrzanowie

 

Osoby zainteresowane pracą w Ośrodku proszone są o przesłanie CV i listu motywacyjnego do dnia 30 czerwca 2010 r. na adres mailowy jednostki powdir.chrzanow@wp.pl lub przyniesienie do Starostwa Powiatowego w Chrzanowie, ul. Partyzantów 2 na Dziennik Podawczy.

 

Osoby, które już wysłały CV i list motywacyjny (drogą mailową, do PCPR-u czy na Dziennik Podawczy do Starostwa Powiatowego) proszone są o nie wysyłanie po raz kolejny dokumentów, chyba, że od złożenia dokumentów nastąpiła istotna zmiana ich zawartości.

 

Po terminie złożenia dokumentów zostanie przeprowadzona ich weryfikacja pod względem spełniania warunków formalnych (ustawowych) zatrudnienia na danym stanowisku, to znaczy czy są zgodne z ustawą o pracownikach samorządowych i także z rozporządzeniem o placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

 

Osoby, których dokumenty spełnią warunki formalne zatrudnienia na danym stanowisku zostaną telefonicznie zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną (osoba dzwoniąca do Państwa ustali dzień, godzinę spotkania).
Na rozmowę kwalifikacyjną należy przenieść oryginały wszystkich dokumentów potwierdzających dane dotyczące wykształcenia, doświadczenia, i innych danych zawartych w CV.

 

Wymogiem formalnym jaki musi spełniać kandydat na poszczególne stanowisko w placówce muszą posiadać wykształcenie i lata pracy zgodne z:
1. Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz
2. Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Rozmowa kwalifikacyjna będzie dotyczyła:
- weryfikacji treści zawartej w CV,
- sprawdzenie wiedzy, umiejętności, kwalifikacji i predyspozycji do pracy na danym stanowisku zgodnie z zakresem obowiązków,
- sprawdzenie poziomu motywacji i oczekiwań kandydata dotyczących pracy,
- sprawdzenia osobistych cech osobowości i charakteru kandydata,
- oraz sposobu reagowania w sytuacjach trudnych i zaskakujących.

 

W POWDiR będą poszukiwani następujący pracownicy
(kwalifikacje oraz zakresy obowiązków):

 

1. Wychowawca - ukończone studia wyższe na kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku w zakresie resocjalizacji, pracy socjalnej, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, albo na innym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji;
Obowiązki:
- organizowanie i prowadzenie procesu wychowawczego w przydzielonej grupie;
- prowadzenie indywidualnego procesu opieki i wychowania wyznaczonych dzieci;
-tworzenie serdecznej atmosfery sprzyjającej rozwojowi uczuć i więzi emocjonalnych;
-wdrażanie wychowanków do czynności samoobsługowych oraz prac porządkowych;
- dbanie o stan zdrowia wychowanka;
-zaopatrywanie wychowanków w odpowiednia odzież i inne przedmioty codziennego użytku;
- rozpoznawanie sytuacji wychowawczej, opiekuńczej i prawnej wychowanka;
- realizacja planu opiekuńczo-wychowawczego i planów pracy;
- praca z rodziną i szkołami wychowanków;
- prowadzenie obowiązkowej dokumentacji wychowanka i placówki;
- udział w obowiązkowych zebraniach i szkoleniach wewnętrznych placówki;
- bieżąca znajomość przepisów prawa dot. pracy placówki i wewnętrznych regulaminów placówki;
- współpraca z instytucjami pomocowymi w zakresie swojego zakresu obowiązków;
- realizacja planu opiekuńczo-wychowawczego i planów pracy placówki;
- udział w obowiązkowych zebraniach i szkoleniach;
- prowadzenie obowiązkowej dokumentacji;
- bieżąca znajomość przepisów prawa i wewnętrznych regulaminów placówki.

 

2. Pedagog - ukończone wyższe studia magisterskie na kierunku pedagogika albo pedagogika specjalna oraz udokumentowane 3 lata pracy w zawodzie;
Obowiązki:
- dokonywanie okresowej analizy i oceny sytuacji wychowawczej w placówce,
- dbanie o realizację obowiązku szkolnego przez wychowanków;
- rozpoznawanie przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych
- sprawowanie indywidualnej opieki pedagogicznej nad podopiecznymi;
- opracowywanie okresowych opinii pedagogicznej o wychowankach;
- udzielanie wychowawcom pomocy w opracowaniu i gromadzeniu informacji o wychowanku;
- praca pedagogiczna indywidualna oraz grupowa z dziećmi;
- prowadzenie zajęć dydaktycznych, reedukacyjnych, rewalidacyjnych, a także doradztwo zawodowe;
- prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród wychowanków i ich rodziców;
- współudział w opracowywaniu dokumentów placówki z zakresu pedagogicznego;
- organizowanie wraz z psychologiem i pracownikiem socjalnym pedagogizacji rodziców;
- udzielanie rodzicom wychowanków porad wychowawczych;
- udział w obowiązkowych zebraniach i szkoleniach;
- bieżąca znajomość przepisów prawa i wewnętrznych regulaminów placówki;
- współpraca z instytucjami pomocowymi w zakresie swojej dziedziny;
- realizacja planu opiekuńczo-wychowawczego i planów pracy placówki;
- prowadzenie obowiązkowej dokumentacji;
- bieżąca znajomość przepisów prawa i wewnętrznych regulaminów placówki.

3. Psycholog - ukończone wyższe studia magisterskie na kierunku psychologia oraz udokumentowane 3 lata pracy w zawodzie;
Obowiązki:
- sprawowanie indywidualnej opieki psychologicznej nad podopiecznymi;
- pomoc i wspieranie uczniów i ich rodzin w sytuacjach trudnych, kryzysowych dla nich, w tym konsultacje indywidualne.
- opracowanie okresowych opinii psychologicznych o wychowankach;
- diagnoza ogólnych predyspozycji intelektualnych wychowanków;
- badania predyspozycji osobowościowych wychowanków sprawiających trudności wychowawcze lub mających zaburzenia zachowania i emocji;
-diagnoza zachowań agresywnych wśród wychowanków oraz inne badania psychologiczne lub ankietowe wynikające z bieżących potrzeb szkoły lub zaistniałej sytuacji;
- terapia indywidualna wychowanków szczególnie, tzw. „trudnych" i wynikających z bieżących potrzeb;
-współtworzenie i wdrażanie programów wychowawczo - profilaktyczno - edukacyjnych wspomagających kształtowanie osobowości młodego człowieka. Tematyka zajęć do uzgodnienia z wychowawcami;
- podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
-organizowanie wraz z pedagogiem i pracownikiem socjalnym pedagogizacji rodziców;
- współpraca z dyrekcją, radą pedagogiczną, doradcą zawodowym, pielęgniarką w sprawach bieżących szkoły.
- praca psychologiczna indywidualna oraz grupowa z wychowankami;
- współpraca z instytucjami pomocowymi w zakresie swojej dziedziny;
- udział w obowiązkowych zebraniach i szkoleniach;
- bieżąca znajomość przepisów prawa i wewnętrznych regulaminów placówki;
- współpraca z instytucjami pomocowymi w zakresie swojej dziedziny;
- realizacja planu opiekuńczo-wychowawczego i planów pracy placówki;
- prowadzenie obowiązkowej dokumentacji;
- bieżąca znajomość przepisów prawa i wewnętrznych regulaminów placówki.

4. Terapeuta - udokumentowane przygotowanie do prowadzenia terapii o profilu potrzebnym w pracy placówki opiekuńczo - wychowawczej
Obowiązki:
- prowadzenie zajęć terapeutycznych indywidualnych, oraz grupowych zgodnie z opracowanym programem;
- praca indywidualna oraz grupowa z dziećmi;
- współpraca z instytucjami pomocowymi w zakresie swojej dziedziny;
- udział w obowiązkowych zebraniach i szkoleniach;
- bieżąca znajomość przepisów prawa i wewnętrznych regulaminów placówki;
- współpraca z instytucjami pomocowymi w zakresie swojej dziedziny;
- realizacja planu opiekuńczo-wychowawczego i planów pracy placówki;
- prowadzenie obowiązkowej dokumentacji;
- bieżąca znajomość przepisów prawa i wewnętrznych regulaminów placówki.

5. Pracownik socjalny - wykształcenie średnie lub wyższe uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, z tym że osoby z wykształceniem średnim muszą mieć ukończoną specjalizację zawodową w zawodzie pracownik socjalny;
Obowiązki:
- przeprowadzenie wywiadów środowiskowych;
- rozpoznawanie warunków życia wychowanków w okresie przed przybyciem do placówki;
- podejmowanie działań związanych z uregulowaniem sytuacji prawnej i majątkowej wychowanka;
- udzielanie pomocy usamodzielnianym wychowankom;
- wspieranie usamodzielnionych wychowanków;
- współpraca z instytucjami pomocowymi;
- pisanie pism do instytucji pomocowych;
- organizowanie wraz z psychologiem i pedagogiem pedagogizacji rodziców;
- praca z rodziną wychowanków;
- udział w obowiązkowych zebraniach i szkoleniach;
- bieżąca znajomość przepisów prawa i wewnętrznych regulaminów placówki;
- współpraca z instytucjami pomocowymi w zakresie swojej dziedziny;
- realizacja planu opiekuńczo-wychowawczego i planów pracy placówki;
- prowadzenie obowiązkowej dokumentacji;
- bieżąca znajomość przepisów prawa i wewnętrznych regulaminów placówki.

6. Intendent - wykształcenie średnie, dobra znajomość obsługi komputera, min 2 lata pracy, doświadczenie na podobnym stanowisku
Obowiązki:
- zamawianie artykułów spożywczych i środków czystości,
- przyjmowanie i wydawanie towarów z magazynu;
- planowanie i układanie jadłospisu;
- nadzorowanie sporządzania posiłków i przydzielania porcji żywnościowych
- przestrzeganie dziennej stawki żywieniowej i terminów przydatności do spożycia artykułów znajdujących się w magazynie oraz właściwe ich przechowywanie;
- prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- przestrzeganie przepisów związanych z GHP i HACCP;
- przyjmowanie odpłatności za posiłki od pracowników i dokonywanie wpłat w banku.
- pobieranie z kasy zaliczek i terminowe ich rozliczanie. .
-zaopatrywanie pracowników w odzież roboczą zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- przestrzeganie zasad HACCP;
- udział w obowiązkowych zebraniach i szkoleniach;
- prowadzenie obowiązkowej dokumentacji;
- bieżąca znajomość przepisów prawa i wewnętrznych regulaminów placówki.

7. Kucharz - potwierdzone kwalifikacje kucharskie
Obowiązki:
- przygotowywanie produktów do sporządzenie posiłków;
- przygotowywanie posiłków z uwzględnieniem norm żywieniowych oraz walorów smakowych
- dbanie o porządek części kuchennej i jadalni;
- przestrzeganie zasad technologicznych przygotowania posiłku, oraz oszczędne gospodarowanie powierzonymi produktami;
- bardzo dobra znajomość przepisów BHP i przestrzeganie zasad HACCP;
- przestrzeganie ustalonych przez dyrektora godzin wydawanych posiłków;
- sporządzanie próbek żywnościowych z wykonywanych posikłów;
- odpowiednie zabezpieczenie miejsca pracy po jej zakończeniu (wyłączanie sprzętów, umieszczanie narzędzi kucharskich w miejscach ich przechowywania, zamykanie okien i drzwi itp.)
- udział w obowiązkowych zebraniach i szkoleniach;
- prowadzenie obowiązkowej dokumentacji;
- bieżąca znajomość przepisów prawa i wewnętrznych regulaminów placówki.

8. Konserwator/kierowca - wykształcenie min. zawodowe, uprawnienia E, prawo jazdy kat. B, doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku
Obowiązki:
- przegląd pomieszczeń pod kontem wykrycia ewentualnych usterek;
- wykonywanie drobnych napraw w budynku i urządzeń w placówce;
- dokonywanie bieżących przeglądów urządzeń i sprzętu.
- zgłaszanie usterek wymagających dokonania remontu przez fachowców.
- dbanie o powierzony sprzęt i przydzielone pomieszczenia;
- stosowanie się w pracy do przepisów BHP i P.POŻ
- dbanie o porządek na terenie wokół budynku;
- przewóz dzieci zgodnie z planami wyjazdów
- udział w obowiązkowych zebraniach i szkoleniach;
- prowadzenie obowiązkowej dokumentacji;
- bieżąca znajomość przepisów prawa i wewnętrznych regulaminów placówki.


Kontakt
Dyrektor POWDiR
Joanna Stecz
powdir.chrzanow@wp.pl
tel. 32/ 625-79-68