Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Zapraszamy do udziału w Rowerowym Ekorajdzie z Powiatem Chrzanowskim

3 października o godz. 9.00 z placu przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gromcu,
ul. Traugutta rusza „Rowerowy Ekorajd z Powiatem Chrzanowskim". Niniejsza impreza rekreacyjna jest zorganizowana w ramach obchodów Światowego Dnia Turystyki.

Zapraszamy do udziału w Rowerowym Ekorajdzie z Powiatem Chrzanowskim

PROGRAM EKORAJDU:

1. Start: Ochotnicza Straż Pożarna w Gromcu, ul. Traugutta - godz. 9.00
2. Mętków- Ochotnicza Straż Pożarna, ul. Ogniowa - godz. 10.00
3. Wygiełzów - Dom Ludowy, ul. Lipowiecka 3 - godz. 12.00
4. Regulice- Ochotnicza Straż Pożarna, ul. Myśliwska - godz. 15.00
5. Meta: Klasztor OO. Bernardynów w Alwerni, ul. Klasztorna 1 - ok. godz. 16.00


ORGANIZATOR:
Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, ul. Partyzantów 2, 32 - 500 Chrzanów, Wydział Promocji i Funduszy Pozabudżetowych Starostwa Powiatowego w Chrzanowie


PARTNERZY:
Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze oddział w Chrzanowie
Komisja Turystyki Kolarskiej oddział w Chrzanowie
Stowarzyszenie Ziemi Lipowieckiej
Komenda Powiatowa Policji w Chrzanowie
Ochotnicza Straż Pożarna w Chrzanowie

 

HONOROWI PATRONI:
Fundacja Partnerstwo dla Środowiska
Małopolska Organizacja Turystyczna
Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze oddział w Krakowie
PATRONI MEDIALNI:
„Przełom" - Tygodnik Ziemi Chrzanowskiej
„Gazeta Krakowska"
„Radio Kraków - Małopolska"
„Dziennik Polski"
Portal Społecznościowy: powiat-chrzanow.pl

 

REGULAMIN ROWEROWEGO EKORAJDU Z POWIATEM CHRZANOWSKIM:
Organizator- Starostwo Powiatowe w Chrzanowie - Wydział Promocji i Funduszy Pozabudżetowych.
Współorganizator- Komisja Turystyki Kolarskiej przy oddziale PTTK Chrzanów, PTTK Chrzanów, Stowarzyszenie Ziemi Lipowieckiej, Komenda Powiatowa Policji
w Chrzanowie, Ochotnicza Straż Pożarna w Chrzanowie.


Termin i trasa Ekorajdu-Ekorajd odbędzie się 3 października 2010 roku.
Trasa Ekorajdu obejmuje ok.21 km - Gromiec - Alwernia.
Przebieg trasy: start - Gromiec ( OSP ) - ul. Traugutta - ul. Stwosza - ul. Długa -
ul. Krańcowa - ul. Chechlana ( Mętków) - ul. Nadwiślańska - ul. Wilcza - droga babicka - ul. Orzeszkowej -ul. Konopnickiej - ul. Zamkowa - Skansen ( Dom Ludowy) - Podzamcze - ul. Parkowa - ul. Stroma - ul. Kamionka Mała -ul. Wyszyńskiego - ul. Graniczna - ul. Czarnogórska - Centrum Regulic ( OSP)- ul. Myśliwska - ul. Chrzanowską do Alwerni - (meta w Alwerni - ul. Klasztorna1 ).
Cel imprezy: Celem Ekorajdu jest propagowanie walorów zrównoważonej turystyki
z wykorzystaniem projektu Greenway i turystyki rowerowej.


Postanowienia ogólne:
Poniższe przepisy określają zasady przeprowadzenia Ekorajdu z Powiatem Chrzanowskim w dniu 3 października 2010 roku. Zapisy przyjmowane są do dnia 24 września 2010 roku (godz. 13:00) w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie, ul. Partyzantów 2, pok. 303, tel. (032) 625 79 46, lub Centrum Informacji Turystycznej w Wygiełzowie, ul. Lipowiecka 3, e-mail promocja@powiat-chrzanowski.pl lub info@powiat-chrzanowski.pl. Zgłoszenie powinno zawierać imię, nazwisko, pesel, dokładny adres stałego zamieszkania, nr kontaktowy, wiek uczestnika oraz dopisek: zgłoszenie na „Ekorajd z Powiatem Chrzanowskim".


Warunki uczestnictwa:
Warunkiem uczestnictwa w Ekorajdzie jest zapoznanie się z regulaminem oraz podporządkowanie się decyzjom organizatorów:
• Uczestnicy powinni wpisać się na listę uczestników Ekorajdu osobiście bądź e-mailowo na w/w adresy w nieprzekraczalnym terminie tj. do dnia 24 września 2010 roku, godz. 13:00
• Ekorajd skierowany jest szczególnie do uczestników w wieku od 18 lat ze względu na długość trasy oraz specyfikę Ekorajdu. Istnieje jednak możliwość uczestnictwa młodszych uczestników Ekorajdu pod opieka rodziców lub innej
• Osoby pełnoletniej ponoszącej pełna odpowiedzialność za dziecko co należy potwierdzić pisemnym oświadczeniem przekazanym wraz ze zgłoszeniem uczestnictwa
• Każdy uczestnik w wieku od 10 - 18 lat musi posiadać kartę rowerową
• Uczestnicy Ekorajdu zobligowani są do zabezpieczenia głowy w postaci kasku rowerowego
• Uczestnicy Ekorajdu ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad zgodnych z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym oraz przestrzeganie poleceń Organizatorów i służb porządkowych
• W trakcie Ekorajdu uczestników obowiązuje kulturalne, sportowe zachowanie
• Uczestnicy Ekorajdu nie przestrzegający Regulaminu zostaną zdyskwalifikowani
. Prawo startu w Ekorajdzie mają osoby, których stan zdrowia pozwala na udział
w inicjatywie wymagającej odpowiedniego przygotowania fizycznego
• W Ekorajdzie mogą brać udział uczestnicy indywidualni, rodziny oraz grupy zorganizowane
• Uczestnicy Ekorajdu zobowiązani są do posiadania dokumentu tożsamości oraz niezbędnej wiedzy i umiejętności dotyczących poruszania się po drogach
• Zgłoszenia nie będą przyjmowane w dniu startu!


Wyposażenie zawodników:
Obowiązkowe wyposażenie każdego uczestnika Ekorajdu:
• sprawny rower z pełnym wyposażeniem w tym ze światłem tylnym i przednim (organizator nie zapewnia serwisu rowerowego na trasie Ekorajdu związku
z powyższym uczestnik winien posiadać podstawowy sprzęt serwisowy typu: łaty, klej, dętka, pompka, klucze)
• kask rowerowy
• dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, legitymacja uczniowska, karta rowerowa itp.)


Zasady poruszania się podczas Ekorajdu:
• Udział w Ekorajdzie odbywa się przy nieograniczonym ruchu drogowym
- uczestnicy Ekorajdu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz poruszania się prawą stroną drogi w odległości 30 - 50 cm od jej krawędzi
• Uczestnicy zobowiązani są poruszać się w kolumnach 15 osobowych pomiędzy, którymi konieczne jest zachowanie 200 m odległości
• Każdy uczestnik powinien posiadać sprawny technicznie rower (wyposażony
w hamulec, dzwonek, szkło odblaskowe z tyłu, sprawnie działające oświetlenie, podstawowe narzędzia, dętkę, pompkę, linkę do przypięcia roweru itp.)
• W trakcie jazdy należy dostosować prędkość do swoich umiejętności oraz sytuacji na drodze, a przy zjazdach przestrzegać zakazu wyprzedzania
• Podczas jazdy nie należy wypuszczać kierownicy z rąk i zdejmować stóp
z pedałów
• Każdą zmianę kierunku jazdy należy sygnalizować ruchem ręki, zwłaszcza podczas przejazdu przez skrzyżowanie
• W trakcie postoju nie wolno tarasować drogi
• Jadąc rzędem, należy zachować minimum 3 - 5 m odległości między rowerami, a przy zjazdach od 15 do 30 m
• W kolumnie należy zachować 200 m odległości między poszczególnymi kolumnami uczestników
• Każdy uczestnik wycieczki powinien posiadać okulary chroniące oczy przed słońcem, wiatrem i kurzem, kask rowerowy, ubranie dostosowane do aury, wskazane jest posiadanie telefonu komórkowego
• W trakcie rajdu zabrania się spożywania napojów alkoholowych i używania środków odurzających


Informacje dodatkowe:
. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikowanie własnych wizerunków tj. zdjęć wykonanych podczas Ekorajdu
• Nieprzestrzeganie regulaminu Ekorajdu oraz samowolna zmiana jego trasy powodują wykluczenie uczestnika
• Organizator nie bierze odpowiedzialności za dojazd uczestników do startu trasy oraz za powrót uczestników po zakończeniu planowanej trasy , a także za uczestników biorących udział w imprezie poza oficjalnym zgłoszeniem do organizatora
• Uczestnicy mają możliwość przejazdu całej trasy tj. od startu, aż do mety bądź wybranego odcinka trasy.
Organizator nie zapewnia:
• Serwisu technicznego i części zamiennych


Świadczenia organizatorów:
. Ubezpieczenie NW
. Zapewnienie opieki medycznej i ratowniczej
. Zapewnienie zabezpieczenia trasy przez policję
. Każdy uczestnik otrzyma wodę mineralną oraz baton regeneracyjny oraz okolicznościową odznakę turystyczną
. Bezpłatny udział w Ekorajdzie -koszty organizacyjne Ekorajdu pokrywa w całości organizator.


Postanowienia końcowe:
Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu Ekorajdu.
Numer kontaktowy:
Wydział Promocji i Funduszy Pozabudżetowych Starostwa Powiatowego w Chrzanowie - osoba odpowiedzialna za organizację Ekorajdu- Pani Małgorzata Wojar tel. 32 6257946, oraz Pan Szymon Bartosik - pracownik Centrum Informacji Turystycznej filii Wydziału Promocji i Funduszy Pozabudżetowych tel. 32 2109313.

 

Oświadczenie - dzieci

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH DO UDZIAŁU
W EKORAJDZIE!