Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Stypendia dla szczególnie uzdolnionych

Informujemy, że termin III naboru wniosków o przyznanie stypendium trwać będzie od dnia 6 września do dnia 8 października 2010 r. zgodnie z treścią Zarządzenia Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w sprawie ogłoszenia III naboru wniosków w ramach "Małopolskiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych" (Poddziałanie 9.1.3 PO KL 2007-2013).

Stypendia dla szczególnie uzdolnionych

Wnioski o przyznanie stypendium można składać w wyznaczonym terminie w siedzibie Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, przy ul. Kordylewskiego 11 w Krakowie (VII piętro, pokój 708 lub 709).

 

Wniosek pobrany ze strony internetowej Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości należy wypełnić i złożyć w wersji papierowej wraz z kopiami dokumentów potwierdzających dochód. Dokumenty można przesłać również kurierem lub pocztą, przy czym nie będą rozpatrywane wnioski, które wpłynęły do Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości po terminie naboru.

 

Projekt systemowy jest skierowany do uczniów i uczennic szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych uczęszczających do szkół znajdujących się na terenie Województwa Małopolskiego.

 

Stypendium przyznawane jest w wysokości 500 zł netto miesięcznie na okres 12 miesięcy (od września 2010 r. do sierpnia 2011 r.).

 

Umowy stypendialne oraz umowy o pełnieniu opieki dydaktycznej w ramach III naboru wniosków zostaną zawarte w 2011 r., przy czym wypłata stypendiów nastąpi w 2011 r., z uwzględnieniem miesięcy od września do grudnia 2010 r.

 

Uwaga!

Wniosek uznaje się za kompletny wraz z kopiami dokumentów potwierdzających dochody uzyskane w roku 2009 przez wszystkich pełnoletnich w chwili składania wniosku członków rodziny ucznia/uczennicy (kopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wnioskodawcę tj. pełnoletniego ucznia/ uczennicę lub rodzica/ opiekuna prawnego niepełnoletniego ucznia/ uczennicy).

 

Nauczyciel lub pedagog lub doradca zawodowy (kandydat na Opiekuna Dydaktycznego ucznia/uczennicy) oraz dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń/uczennica ubiegający/a się o stypendium, potwierdzają własnoręcznymi podpisami wiarygodność podanych we Wniosku informacji dotyczących w szczególności:

- średnich ocen,

- szczególnych osiągnięć edukacyjnych ucznia oraz

- informacji zawartych w Indywidualnym Planie Rozwoju ucznia.

 

W związku z powyższym nie ma obowiązku składania wraz z wnioskiem o przyznanie stypendium dodatkowych dokumentów potwierdzających te informacje (świadectw, dyplomów, wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych). Dokumenty te mogą być jednak wymagane na etapie oceny formalnej wniosku.

Szczegółowe zasady przyznawania stypendiów określone są w Regulaminie udzielania stypendiów, przyjętym przez Sejmik Województwa Małopolskiego w dniu 31 maja 2010 r.

Więcej infomacji oraz regulaminy, formularze na stronie internetowej Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości