Konsultacje zakończone

W dniach 1-15 października 2010r. przeprowadzono konsultacje projektu Programu współpracy Powiatu Chrzanowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011 - 2012.

Konsultacje zakończone

W wyniku konsultacji do projektu Programu zostały wprowadzone zmiany, których zestawienie zawiera załącznik nr 1.

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek uchwalania rocznych programów współpracy jako obligatoryjnych, a programów wieloletnich, jako fakultatywnych. Tym samym przyjęcie programu wieloletniego nie zwalnia jednostki z obowiązku uchwalenia programu rocznego. Biorąc pod uwagę powyższe argumenty Zarząd Powiatu Chrzanowskiego podjął decyzję o uchwaleniu rocznego programu współpracy.

 

Projekt Uchwały Rady Powiatu Chrzanowskiego w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Chrzanowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011" został skierowany pod obrady Komisji Rady Powiatu Chrzanowskiego i będzie podlegał procesowaniu na najbliższej Sesji Rady Powiatu Chrzanowskiego.

 

Załącznik nr 1 - Zestawienie stanowisk po konsultacjach w sprawie projektu Programu współpracy Powiatu Chrzanowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011-2012 wraz ze stanowiskiem Zarządu Powiatu Chrzanowskiego wraz z uzasadnieniem.

 

 

Załącznik nr 2 - Projekt Programu współpracy Powiatu Chrzanowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011 - po konsultacjach