Odwołanie zagrożenia wścieklizną

Wydział Ochrony Środowiska informuje o odwołaniu zagrożenia wścieklizną na terenie gmin Babice i Alwernia.  

Odwołanie zagrożenia wścieklizną

ROZPORZĄDZENIE NR.17/10
WOJEWODY MAŁOPOSKIEGO
Z DNIA 12 LISTOPADA 2010 R.


Uchylające rozporządzenie Nr. 14/10 Wojewody Małopolskiego z dnia 22 października w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze.

Na podstawie art.46 ust 5 ustawy z dnia 11 marca 2004r o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt(Dz.U.z 2008r, Nr.213, poz.1342 z późn.zm) zarządza co następuje:
§ 1 .Traci moc rozporządzenie Nr 14/10 Wojewody Małopolskiego z dnia 22 października 2010r w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miejscowości wchodzących w skład obszaru zagrożonego
§ 3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.


Wojewoda Małopolski
Stanisław Kracik