Z zawodem nie zginiesz

Pracodawcy chętniej przyjmują osoby z kwalifikacjami i po praktykach zawodowych - mówi Mariusz Wacławek, dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Chrzanowie.

 

Uczennice ZSECh w pracowni gastronomicznej

 

Zespół Szkół w Libiążu oferuje naukę w zawodach: technik ekonomista, elektronik, technik górnictwa podziemnego, mechanik i technik obsługi turystycznej.
- Kursy, szkolenia i zajęcia dodatkowe przyciągają absolwentów gimnazjum - przyznaje Bogumiła Buchała, dyrektor ZS w Libiążu.
Szkoła pozyskała sporo pieniędzy na realizację dodatkowych zadań. Tylko w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego" uczniowie przechodzą m.in. kursy obsługi wózków widłowych czy koparko-ładowarki, prawa jazdy, obsługi kasy fiskalnej, kursy przewodnickie, informatyczne, pilotów wycieczek. Podczas zajęć dodatkowych młodzież szlifuje języki zawodowe.

 

Pracuj w kopalni, otrzymuj stypendium
Do libiąskiego zespołu szkół warto również wybrać się z innego powodu: absolwenci technikum górnictwa podziemnego spełniający odpowiednie warunki (średnia ocen 3,5 oraz zdane: matura i egzamin zawodowy) dostają pracę w miejscowym Zakładzie Górniczym „Janina".
Dla osób, które chcą studiować, Południowy Koncern Węglowy przyznaje wysokie stypendia dla najlepszych studentów kierunku górnictwo i geologia (warunkiem jest średnia ocen 4,0 po I semestrze).

 

Jesteś młodocianym pracownikiem? Dostaniesz wynagrodzenie
W Zespole Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini oprócz zawodu technika elektronika, teleinformatyka, informatyka, żywienia i gospodarstwa domowego, budownictwa i usług fryzjerskich można wyuczyć się zawodu kucharza małej gastronomii, mechanika pojazdów samochodowych, fryzjera i montera elektronika (te cztery ostatnie zawody w ramach zasadniczej szkoły zawodowej).
Fryzjerzy, mechanicy i kucharze są zatrudniani w Ochotniczym Hufcu Pracy w Trzebini i innych zakładach pracy (m.in. salony fryzjerskie, elektrownia, rafineria, restauracje) jako młodociani pracownicy. I to pracodawcy delegują swoich pracowników do szkoły na zajęcia teoretyczne.
Młodociany pracownik otrzymuje określone stosownymi przepisami wynagrodzenie, przysługuje mu urlop, a w razie choroby - zwolnienie lekarskie. Takie rozwiązanie dotyczy wyłącznie uczniów zasadniczych szkół zawodowych.

 

Będziesz miał zajęcia praktyczne w najlepszych restauracjach
W przypadku uczniów technikum w grę wchodzi praktyka zawodowa oraz zajęcia praktyczne u pracodawcy, które trwają od 2 do 6 tygodni w roku. Technicy trzebińskiego ZSTU sami szukają odpowiednich dla siebie firm. Szkoła wskazuje tylko możliwy wybór, sugerując uczniom pracodawców do jakich mogą się zgłosić Młodzi poznają specyfikę pracy urzędów, serwisów, firm budowlanych. Zajęcia praktyczne dla technika żywienia i gospodarstwa domowego organizowane są głównie w najlepszych restauracjach powiatu chrzanowskiego oraz renomowanych restauracjach krakowskich np. Hawełka.

 

Praktykuj w Krakowie
Uczniowie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini kształcący się w zawodach technik ekonomista, handlowiec, hotelarstwa, obsługi turystycznej, ochrony środowiska, analityk, organizacji usług gastronomicznych i architektury krajobrazu odbywają praktyki w Elektrowni „Siersza" w Trzebini, Zakładach Chemicznych w Alwerni, Rejonowym Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Chrzanowie, bankach, Dworze Zieleniewskich w Trzebini, restauracjach i hotelach, głównie krakowskich.
- Pracodawcy z Krakowa często chętnie przyjmują na praktyki naszych uczniów niż uczniów szkół krakowskich - podkreśla Renata Bębenek, dyrektor ZSECh w Trzebini.

 

Pracodawca lepiej cię pozna
Kolejną szkołą, w której uczniowie mają praktyki u pracodawców jest Powiatowe Centrum Edukacyjne w Chrzanowie.
- Rozwijająca się gospodarka potrzebuje specjalistów z wykształceniem technicznym i obytych z nowinkami technologicznymi - mówi Mariusz Wacławek, dyrektor PCE w Chrzanowie.
PCE oferuje absolwentom gimnazjum zawody z przyszłością, m.in. technika mechatronika, technika logistyka, technologa robót wykończeniowych, sprzedawcy i wiele innych zawodów usługowych oraz tradycyjnych przygotowujących do pracy z wykorzystaniem wysokich technologii.
- Naszych absolwentów wyposażamy również w dodatkowe certyfikowane kwalifikacje (spawacz, operator wózków widłowych, florysta, prawo jazdy, obsługa tokarek CNC, wizaż i stylizacja paznokci) uzyskiwane w ramach realizowanych projektów. Ponadto, dzięki stałej współpracy z kilkudziesięcioma zakładami poprzez realizację praktyk zawodowych (technikum) i praktycznej nauki zawodu (ZSZ) przybliżamy absolwentów do realiów zawodowych - dodaje dyrektor Wacławek.
Jest to ważne dla obu stron. Pracodawca poznaje ucznia, obserwuje jego pracę, umiejętności i zaangażowanie. Uczeń ma możliwość uzyskania umiejętności niezbędnych do podjęcia pracy.

 

Masz większe szanse na zatrudnienie
Bezpośredni kontakt z pracodawcą może zaowocować w przyszłości nawiązaniem stosunku pracy, co w przypadku absolwentów PCE jest zjawiskiem bardzo częstym.
Ważną zachętą dla pracodawców jest możliwość otrzymania zwrotu kosztów kształcenia poniesionych przy realizacji praktycznej nauki zawodu dla młodocianych pracowników.
- Każdemu absolwentowi zasadniczej szkoły zawodowej umożliwiamy dalsze kształcenie się w liceum uzupełniającym lub też technikum uzupełniającym, co daje w późniejszym okresie możliwość studiowania na uczelni wyższej - podkreśla Mariusz Wacławek.
I coraz więcej uczniów z tych możliwości korzysta.
(KR)