OGŁOSZENIE

Informujemy, iż w dniu 16 czerwca 2011 roku Zarząd Powiatu w Chrzanowie zatwierdził skład Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Chrzanowie.

OGŁOSZENIE

Członkami Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Chrzanowie zostali:

Pan Artur Linczowski – Rada Powiatu Chrzanowskiego

Pan Krzysztof Kasperek – Rada Powiatu Chrzanowskiego

Pan Edward Kopeć – Zarząd Powiatu w Chrzanowie

Pan Leszek Kowalski – Zarząd Powiatu w Chrzanowie

Pan Klemens Hołownia –Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Libiążu

Pan Stanisław Lelito – Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów „PRZYJAŹŃ" w Żarkach

Pan Dominik Rodziewicz – Stowarzyszenie „Przyjaźni Miastu" w Chrzanowie

Pani Katarzyna Szarzyńska – Fundacja im. brata Alberta - Warsztat Terapii Zajęciowej w Trzebini

Pan Piotr Świstak – Fundacja im. Brata Alberta – Warsztat Terapii Zajęciowej
w Libiążu

Informujemy, iż kadencja Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Chrzanowie trwa 2 lata.

Do zadań Rady w szczególności należy:

- opiniowanie projektów strategii rozwoju powiatu

- opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery pożytku publicznego oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego ( wyszczególnionych w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.))

- wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 powyższej ustawy

- udzielanie pomocy oraz wyrażanie opinii w przypadku sporów między organizacjami administracji publicznej a organizacjami

- wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym ich zlecania do realizacji przez organizacje oraz rekomendowanych standardów realizacji tych zadań.

Pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Chrzanowie odbędzie się dnia 27 czerwca 2011 roku na dużej sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Chrzanowie, w godzinach 10:00 – 14:30.

Na posiedzeniu w głosowaniu jawnym wybrany zostanie Zarząd Rady Pożytku tj. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący oraz Sekretarz.