Trwają prace nad Programem Ochrony Zdrowia Psychicznego

Zarząd Powiatu Chrzanowskiego powołał powiatowy zespół koordynujący realizację Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Chrzanowskiego. Do zadań zespołu należy:  opracowanie programu, rozpoznanie potrzeb mieszkańców w zakresie zdrowia psychicznego
i opieki psychiatrycznej, dostosowania do potrzeb skoordynowanej działalności różnych form pomocy i oparcia społecznego oraz aktywizacji zawodowej oraz realizacja, koordynowanie i monitorowanie programu.

Trwają prace nad Programem Ochrony Zdrowia Psychicznego

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego ustanowiła w drodze rozporządzenia Rada Ministrów. Program określa strategię działań mających na celu ograniczenie występowania zagrożeń dla zdrowia psychicznego, poprawę jakości życia osób z zaburzeniami psychicznymi i ich bliskich oraz zapewnienie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej.

W skład zespołu koordynującego program wchodzą przedstawiciele lokalnych samorządów, jednostek organizacyjnych powiatu i gmin oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Zespół tworzą: Magdalena Stanisławska – dyrektor Wydziału Prezydialnego Starostwa Powiatowego w Chrzanowie (przewodnicząca), Jolanta Szynowska – zastępca dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie (wiceprzewodnicząca), Dominika Gądek – p.o. kierownika Referatu Spraw Społecznych i Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Chrzanowie (sekretarz), Kazimiera Żmudzińska – dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Płazie, Joanna Stecz – dyrektor Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie, Ewa Potocka –  dyrektor Szpitala Powiatowego w Chrzanowie, Aldona Świętojańska – Leśniańska – p.o. ordynatora Oddziału Psychiatrycznego Szpitala Powiatowego w Chrzanowie, Jerzy Walczak – dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Chrzanowie,  Mariola Matecka – dyrektor Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Chrzanowie,  Ewelina Pytlak – kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie, Katarzyna Szarzyńska – kierownik Świetlicy Terapeutycznej Fundacji im. Brata Alberta w Trzebini, Józefa Skalniak – dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu, Alina Suchan – dyrektor Centrum Usług Socjalnych w Chrzanowie; Krzysztof Wilk – prezes Fundacji Viribus Unitis – Połączonymi Siłami w Babicach i Mirosława Dzierwa – starszy pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Alwerni.