Leszek Kowalski przewodniczącym Rady Pożytku

27 czerwca wybrano zarząd Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Chrzanowie. Będzie jej przewodniczył Leszek Kowalski, członek zarządu powiatu.

Leszek Kowalski przewodniczącym Rady Pożytku

Podczas pierwszego posiedzenia  w starostwie członkowie Rady Pożytku spotkali się ze starostą Adamem Potockim i dyrektorem wydziału promocji i funduszy pozabudżetowych Joanną Wątrobą

 

Pierwsze posiedzenie Rady odbyło się 27 czerwca w chrzanowskim starostwie. W zebraniu uczestniczyło sześciu członków. W jawnym głosowaniu wybrano przewodniczącego Leszka Kowalskiego (członek zarządu powiatu) i wiceprzewodniczącego Klemensa Hołownię ze Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga w Libiążu. Sekretarzem Rady została Katarzyna Szarzyńska.

Kadencja Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Chrzanowie trwa 2 lata.

Do zadań Rady w szczególności należy:

- opiniowanie projektów strategii rozwoju powiatu

- opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery pożytku publicznego oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego ( wyszczególnionych w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.))

- wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 powyższej ustawy

- udzielanie pomocy oraz wyrażanie opinii w przypadku sporów między organizacjami administracji publicznej a organizacjami

- wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym ich zlecania do realizacji przez organizacje oraz rekomendowanych standardów realizacji tych zadań.

 

Skład Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Chrzanowie

Leszek Kowalski (przewodniczący), Klemens Hołownia (wiceprzewodniczący), Katarzyna Szarzyńska (sekretarz) oraz członkowie: Artur Linczowski, Krzysztof Kasperek, Edward Kopeć, Stanisław Lelito, Dominik Rodziewicz i Piotr Świstak.