Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

POWDiR poszukuje pracowników

DYREKTOR POWIATOWEGO OŚRODKA WSPARCIA DZIECKA i RODZINY  W CHRZANOWIE OGŁASZA NABÓR NA  WOLNE STANOWISKA : PRACOWNKA SOCJALNEGO, PEDAGOGA I PSYCHOLOGA DO OŚRODKA  INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W CHRZANOWIE.

POWDiR poszukuje pracowników

Kwestionariusz

 

Termin składania ofert:

25.08.2011 r. w godz. 14.00-17.00

26.08.2011 r. w godz. 12.00-15.00


I. Kandydat na ww. stanowisko musi spełniać następujące wymagania:
1. Wymagania niezbędne:
a) posiada obywatelstwo polskie,
b) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
c) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) cieszy się nieposzlakowaną opinią,
e) wykształcenie ukończone studia  wyższe magisterskie kierunkowe: pedagogika, psychologia, praca socjalna,

f) doświadczenie zawodowe w pracy z osobami doświadczającymi przemocy lub w Interwencji Kryzysowej

 

2. Wymagania dodatkowe:
a) umiejętność pracy w zespole,
b) dobra organizacja pracy własnej,
c) samodzielność i odpowiedzialność.

II. Wymagane dokumenty aplikacyjne osób ubiegających się o ww. stanowisko powinny zawierać:
1.  życiorys zawodowy – jednostronicowe cv ze zdjęciem i opisem przebiegu pracy zawodowej,
3.  kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie kandydata,
4.  kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (referencje, świadectwa pracy itp.),
5.  oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
6.  oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7. kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór poniżej )

III. Inne informacje

1. Praca w systemie zmianowym  (również noce, weekendy i święta),

2. Obowiązują przepisy prawa pracy

I etap - wstępna selekcja kandydatów.
Złożone oferty poddane zostaną analizie mającej na celu porównanie danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu.
O terminie i miejscu przeprowadzenia II etapu naboru osoby, które spełniły wymogi formalne zostaną powiadomione na stronie internetowej ośrodka www.powdir.plzgodnie z numerami nadawanymi kandydatom podczas przyjmowania dokumentów.

II etap - selekcja końcowa kandydatów.
Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne przechodzą do następnego etapu naboru, którym jest rozmowa kwalifikacyjna, podczas której sprawdzana będzie wiedza merytoryczna kandydatów.

 

 

Dyrektor

Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny

w Chrzanowie