POWDiR poszukuje pracowników

DYREKTOR POWIATOWEGO OŚRODKA WSPARCIA DZIECKA i RODZINY  W CHRZANOWIE OGŁASZA NABÓR NA  WOLNE STANOWISKA : PRACOWNKA SOCJALNEGO, PEDAGOGA I PSYCHOLOGA DO OŚRODKA  INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W CHRZANOWIE.

POWDiR poszukuje pracowników

Kwestionariusz

 

Termin składania ofert:

25.08.2011 r. w godz. 14.00-17.00

26.08.2011 r. w godz. 12.00-15.00


I. Kandydat na ww. stanowisko musi spełniać następujące wymagania:
1. Wymagania niezbędne:
a) posiada obywatelstwo polskie,
b) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
c) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) cieszy się nieposzlakowaną opinią,
e) wykształcenie ukończone studia  wyższe magisterskie kierunkowe: pedagogika, psychologia, praca socjalna,

f) doświadczenie zawodowe w pracy z osobami doświadczającymi przemocy lub w Interwencji Kryzysowej

 

2. Wymagania dodatkowe:
a) umiejętność pracy w zespole,
b) dobra organizacja pracy własnej,
c) samodzielność i odpowiedzialność.

II. Wymagane dokumenty aplikacyjne osób ubiegających się o ww. stanowisko powinny zawierać:
1.  życiorys zawodowy – jednostronicowe cv ze zdjęciem i opisem przebiegu pracy zawodowej,
3.  kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie kandydata,
4.  kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (referencje, świadectwa pracy itp.),
5.  oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
6.  oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7. kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór poniżej )

III. Inne informacje

1. Praca w systemie zmianowym  (również noce, weekendy i święta),

2. Obowiązują przepisy prawa pracy

I etap - wstępna selekcja kandydatów.
Złożone oferty poddane zostaną analizie mającej na celu porównanie danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu.
O terminie i miejscu przeprowadzenia II etapu naboru osoby, które spełniły wymogi formalne zostaną powiadomione na stronie internetowej ośrodka www.powdir.plzgodnie z numerami nadawanymi kandydatom podczas przyjmowania dokumentów.

II etap - selekcja końcowa kandydatów.
Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne przechodzą do następnego etapu naboru, którym jest rozmowa kwalifikacyjna, podczas której sprawdzana będzie wiedza merytoryczna kandydatów.

 

 

Dyrektor

Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny

w Chrzanowie