Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chrzanowie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chrzanowie powiadamia:

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chrzanowie

                            KOMUNIKAT   NR  2/ 2011                  

                                                

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chrzanowie działając w oparciu o:

 

-  art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o  Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2006r. Nr 122, poz. 851 z późn. zm.),

-  art. 34d ust. 5 oraz art. 34e ust. 1 ustawy z dnia 04 marca 2010r. o zmianie ustawy Prawo wodne (Dz.U. Nr 44, poz. 253)

powiadamia, że:

 

na podstawie otrzymanych sprawozdań z badań wody, przeprowadzonych na zlecenie organizatorów niżej wymienionych obiektów oraz wyników kontroli terenowych wydano następujące oceny jakości wody:

jakość wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli: „Chechło” i „Balaton” w Trzebini,  „Kozibród” w Czyżówce oraz „Skowronek” w Alwerni jest przydatna do kąpieli gdyż spełnia kryteria określone w zał. nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 08 kwietnia 2011r. w spr. prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. Nr 86, poz. 478).

 

Miejsca przeznaczone do kąpieli winny być oznakowane tablicami informacyjnymi o treści zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli (Dz.U. Nr 91,  poz. 527).

 

Treść niniejszego komunikatu może ulec zmianie w zależności od wyników nadzoru wewnętrznego              organizatorów miejsc wykorzystywanych do kąpieli i nadzoru Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chrzanowie.