Nauczyciele ślubowali rzetelnie wychowywać młodych

Podczas Sesji Rady Powiatu Chrzanowskiego 21 nauczycieli szkół i placówek oświatowych otrzymało stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Nauczyciele ślubowali rzetelnie wychowywać młodych

Fot. Nauczyciele mianowani ze starostą chrzanowskim Adamem Potockim 

 

Nauczyciele złożyli ślubowanie według następującej roty:

„Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić
i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”.

Podczas uroczystości grono pedagogiczne odebrało z rąk starosty Adama Potockiego akty nadania stopnia awansu zawodowego.