Są wyniki naboru na wolne stanowiska w POWDiR

DYREKTOR POWIATOWEGO OŚRODKA WSPARCIA DZIECKA i RODZINY  W CHRZANOWIE OGŁASZA WYNIKI NABÓRU NA  WOLNE STANOWISKA : PRACOWNKA SOCJALNEGO, PEDAGOGA I PSYCHOLOGA DO OŚRODKA  INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W CHRZANOWIE.

Są wyniki naboru na wolne stanowiska w POWDiR

Dnia 25.08.2011 oraz 26.08. 2011 odbył się I etap rekrutacji – składanie dokumentów.

Dnia 06.09.2011, 07.09.2011, 08.09.2011 odbył się II etap rekrutacji – rozmowy kwalifikacyjne dla osób spełniających warunki formalne.

 


I. Kandydat na ww. stanowisko spełnia następujące wymagania:
1. Wymagania niezbędne:
a) posiada obywatelstwo polskie,
b) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
c) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) cieszy się nieposzlakowaną opinią,
e) wykształcenie ukończone studia  wyższe magisterskie kierunkowe: pedagogika, psychologia, praca socjalna,
f) doświadczenie zawodowe w pracy z osobami doświadczającymi przemocy lub w Interwencji Kryzysowej

2. Wymagania dodatkowe:
a) umiejętność pracy w zespole,
b) dobra organizacja pracy własnej,
c) samodzielność i odpowiedzialność.

 

Z dniem 01.10.2011 r. zostaną zatrudnione osoby:

  • 032 – Katarzyna Mikołowska
  • 036 – Joanna Grzyb
  • 049 – Joanna Bochenek

W/w osoby są proszone o zgłoszenie się do Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny dn. 22.09.2011 o godz. 13:00, w celu pobrania skierowań na badania.


Dyrektor
Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny
w Chrzanowie