Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła nową edycję Regionalnego Konkursu Grantowego w ramach Programu

W Regionalnym Konkursie Grantowym Programu „Równać Szanse" o dotacje do 7 000 zł mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych, które chcą założyć organizację pozarządową z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców).


Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła nową edycję Regionalnego Konkursu Grantowego w ramach Programu

Dotacje będą przyznawane na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 stycznia 2012 roku i trwające nie dłużej niż do 31 lipca 2012 roku. Celem projektów realizowanych w ramach programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym  (13 - 19 lat) z małych miejscowości.

Udział w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu "Równać Szanse 2011" może dać lokalnym podmiotom możliwość realizacji efektywnego projektu ukierunkowanego na zwiększenie szans młodzieży na udany start w dorosłe życie. Realizacja projektu pozwoli organizacjom lokalnym zdobyć nowe umiejętności i doświadczenia oraz przyczyni się do zwiększenia potencjału całego środowiska.
Termin składania wniosków mija 11 października.

Informacje o konkursie, zasady i kryteria oceny merytorycznej oraz link do elektronicznego formularza znajdują się na stronie http://www.rownacszanse.pl/?c=3551