Konsultacje projektu

Zarząd Powiatu Chrzanowskiego zaprasza przedstawicieli sektora NGO`s do konsultacji projektu "Programu Współpracy Powiatu Chrzanowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012". 

Konsultacje projektu

Celem konsultacji jest poznanie Państwa opinii, a także wykorzystanie zaproponowanych przez Państwa pomysłów, uwag, a także nowych, innych form współpracy, tak aby konsultowany Program w kolejnym roku odpowiadał Państwa oczekiwaniom i pozwolił na lepszą współpracę samorządu powiatowego z trzecim sektorem.

Zarząd Powiatu Chrzanowskiego działając w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLVII/280/2010 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 29 września 2010 r. określającej szczegółowy sposób konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z  organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, 6 października 2011 r. przyjął Uchwałę nr 49/119/2011 z dnia 6 października 2011r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Programu Współpracy Powiatu Chrzanowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012".

 

Konsultacje trwają od 11 do 25 października 2011 r. Wszelkie uwagi i propozycje do Programu należy zgłaszać za pomocą formularza  w nieprzekraczalnym terminie do 25 października 2011 r. (liczy się data wpływu do Urzędu) pocztą, faksem lub mailem na adres:

 

Starostwo Powiatowe w Chrzanowie

Wydział Promocji i Funduszy Pozabudżetowych

Ul. Partyzantów 2

32-500 Chrzanów

Tel. 32/625 79 84

Fax. 32/625 79 46

e.mail: promocja@powiat-chrzanowki.pl

            pfp@powiat-chrzanowski.pl

 

Osoba do kontaktu:

Joanna Wątroba,

Dyrektor Wydziału Promocji i Funduszy Pozabudżetowych

 

Organizacje uczestniczące w konsultacji zobligowane są do podania wraz ze zgłaszanym stanowiskiem dodatkowych informacji dotyczących celów statutowych organizacji, a także danych takich jak adres, telefon, e-mail lub inną formę kontaktu zwrotnego.

Stanowiska anonimowe lub niezawierające wymaganych informacji, nie będą rozpatrywane.

 

Uchwała Zarządu w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu

 

Formularz konsultacji

 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu

 

Projekt programu