Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Konsultacje projektu

Zarząd Powiatu Chrzanowskiego zaprasza przedstawicieli sektora NGO`s do konsultacji projektu "Programu Współpracy Powiatu Chrzanowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012". 

Konsultacje projektu

Celem konsultacji jest poznanie Państwa opinii, a także wykorzystanie zaproponowanych przez Państwa pomysłów, uwag, a także nowych, innych form współpracy, tak aby konsultowany Program w kolejnym roku odpowiadał Państwa oczekiwaniom i pozwolił na lepszą współpracę samorządu powiatowego z trzecim sektorem.

Zarząd Powiatu Chrzanowskiego działając w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLVII/280/2010 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 29 września 2010 r. określającej szczegółowy sposób konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z  organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, 6 października 2011 r. przyjął Uchwałę nr 49/119/2011 z dnia 6 października 2011r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Programu Współpracy Powiatu Chrzanowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012".

 

Konsultacje trwają od 11 do 25 października 2011 r. Wszelkie uwagi i propozycje do Programu należy zgłaszać za pomocą formularza  w nieprzekraczalnym terminie do 25 października 2011 r. (liczy się data wpływu do Urzędu) pocztą, faksem lub mailem na adres:

 

Starostwo Powiatowe w Chrzanowie

Wydział Promocji i Funduszy Pozabudżetowych

Ul. Partyzantów 2

32-500 Chrzanów

Tel. 32/625 79 84

Fax. 32/625 79 46

e.mail: promocja@powiat-chrzanowki.pl

            pfp@powiat-chrzanowski.pl

 

Osoba do kontaktu:

Joanna Wątroba,

Dyrektor Wydziału Promocji i Funduszy Pozabudżetowych

 

Organizacje uczestniczące w konsultacji zobligowane są do podania wraz ze zgłaszanym stanowiskiem dodatkowych informacji dotyczących celów statutowych organizacji, a także danych takich jak adres, telefon, e-mail lub inną formę kontaktu zwrotnego.

Stanowiska anonimowe lub niezawierające wymaganych informacji, nie będą rozpatrywane.

 

Uchwała Zarządu w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu

 

Formularz konsultacji

 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu

 

Projekt programu