Ogłoszenie

Zarząd Powiatu w Chrzanowie ogłasza nabór na członków Komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na realizację zadania pn. Prowadzenie na terenie Powiatu Chrzanowskiego w okresie od 01 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2014 r. środowiskowego domu samopomocy dla nie więcej niż 25 osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Powiatu Chrzanowskiego.

Ogłoszenie

Kandydatów na członków Komisji konkursowej mogą zgłaszać organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z poen. zm.)
z wyłączeniem osób reprezentujących oferenta biorącego udział w konkursie.

 

Kandydaci zgłoszeni do udziału w pracach komisj konkursowych muszą spełniać łącznie niżej wymienione kryteria:

 

1.      są obywatelami RP i korzystają w pełni z praw publicznych;

2.      nie reprezentują organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienione w 3 ust. 3 w/w ustawy biorących udział w konkursie, a także nie mogą być związani
z oferentami stosunkiem osobistym lub służbowym;

3.      nie podlegają wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z póz. zm.);

4.      mają doświadczenie w przedmiocie określonego zadania publicznego oraz w zakresie działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. w 3 ust. 3 w/w ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

5.      wyrażą zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926
z póz. zm.).

 

Kandydatów można zgłaszać w formie pisemnej w terminie do 12 grudnia 2011r.
na dzienniku podawczym Starostwa Powiatowego w Chrzanowie przy ul. Partyzantów 2,
w dniach: poniedziałek w godzinach 900 - 1600, od wtorku do czwartku w godzinach
od 700 - 1500, piątek w godzinach 700 - 1400.

 

Zarząd Powiatu w Chrzanowie wybierze spośród zgłoszonych kandydatów, przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów, którzy posiadają specjalistyczna wiedzą
w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których dotyczy konkurs.

 

Udział w posiedzeniach Komisji konkursowej jest nieodpłatny oraz za udział w posiedzeniach Komisji nie przysługuje zwrot kosztów dojazdu.

Do członków Komisji konkursowej stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.

Członkowie Komisji konkursowej podpisują deklarację bezstronności i poufności.