Ogłoszenie

Zarząd Powiatu Chrzanowskiego na podstawie art. 25 ust.1 Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) oraz zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Chrzanowskiego nr L/291/2010 z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Powiatu Chrzanowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011” ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania:

Ogłoszenie

Prowadzenie na terenie Powiatu Chrzanowskiego, w okresie od 01 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2014 r. środowiskowego domu samopomocy dla nie więcej niż 25 osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Powiatu Chrzanowskiego.

 

Wysokość środków finansowych na zadanie w 2012 r. wyniesie orientacyjnie 273.900,00 zł (w przypadku 25 osób). Ostateczna wysokość środków uzależniona jest od dotacji Wojewody Małopolskiego i może ulec zmianie w ciągu roku.

Kontynuacja zadania na lata 2013 i 2014 uzależniona jest od otrzymania dotacji od Wojewody Małopolskiego.

 

W roku 2011 realizację w/w zadań zlecono Fundacji VIRIBUS UNITIS – POŁĄCZONYMI SIŁAMI w Babicach i przeznaczono środki finansowe w wysokości 195.164 zł.

 

Podmioty uprawnione do składania ofert:

1.      organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej;

2.      osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia
i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej.

 

Oferta konkursowa powinna zawierać:

1.      szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis planowanego działania;

2.      informacje o terminie i miejscu realizacji zadania;

3.      kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania;

4.      informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających realizacje zadania;

5.      informacje o wysokości środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację danego zadania;

6.      informacje o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie;

7.      deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

 

Ponadto oferent jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą niżej wymienionych dokumentów:

1.      aktualny odpis z właściwego rejestru;

2.      sprawozdanie merytoryczne (maksymalnie 2 strony) z działalności podmiotu za ubiegły rok lub – w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalność;

3.         aktualny statut opatrzony pieczątka organu rejestrującego oraz regulamin organizacyjny podmiotu;

4.         oświadczenie podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie, że nie zalega z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno- prawnych oraz innych pomiotów;

5.         oświadczenie o posiadaniu wymaganych pozwoleń na użytkowanie obiektu na cele związane z realizacją zadania na prowadzenie środowiskowego domu samopomocy;

6.         informacje o powierzchni użytkowej przeznaczonej na realizację zadania.

 

 

Oferty zostaną ocenione przez Zespół Konkursowy według następujących kryteriów oceny:

1.      ocena możliwości realizacji zdania publicznego przez oferenta;

2.      ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym
w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

3.      ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadnie publiczne;

4.      uwzględnienie planowanego przez oferenta wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i prace społeczną członków;

5.      uwzględnienie analizy i oceny realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku oferenta, który w latach poprzednich realizował zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia środków otrzymanych na ten cel.

 

 

Oferty sporządzone wadliwie, albo niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostają bez rozpatrzenia.

Oferty należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chrzanowie ul. Partyzantów 2, (dziennik podawczy) w dniach: poniedziałek w godzinach 900 - 1600, od wtorku do czwartku w godzinach od 700 - 1500, piątek w godzinach 700 - 1400.

 

Termin składania ofert mija dnia 16.12.2011 roku o godzinie 1000.

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu ofert oraz wzory wniosków można uzyskać
w siedzibie Starostwo Powiatowego w Chrzanowie  ul. Partyzantów 2 pokój 108,
tel. 32 625 79 31.

 

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 30.12.2011 roku.

 

 

Informacja o wynikach konkursu zostanie podana do wiadomości publicznej.

(Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 56/143/2011 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego  z dnia 17)