Ogłoszenie

Wyniki konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu Chrzanowskiego  w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Ogłoszenie

W dniach od 28 listopada do 8 grudnia 2011r.  przeprowadzono konsultacje projektu Uchwały Rady Powiatu Chrzanowskiego  w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

W wyniku konsultacji do projektu uchwały nie wpłynęły żadne uwagi ze strony podmiotów uprawnionych do ich wyrażania. Projekt uchwały został również przekazany do zaopiniowania przez Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego w Chrzanowie. Na posiedzeniu w dniu 8 grudnia 2011r. PRDPP zgłosiła soje propozycje zmian do projektu uchwały, których szczegółowe zestawienie zwiera załącznik nr 1.

Zarząd Powiatu w Chrzanowie na posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2011r. postanowił przyjąć wszystkie proponowane zmiany i przekazać przedmiotowy projekt uchwały pod obrady Komisji Rady Powiatu Chrzanowskiego.

Procedowanie uchwały przez Radę Powiatu Chrzanowskiego planowane jest na sesji  w styczniu 2012r.


Załącznik nr 1 –  Zestawienie stanowisk zgłoszonych w wyniku posiedzenia Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego dotyczących projektu Uchwały Rady Powiatu Chrzanowskiego  w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

 

Załącznik nr 2 - Projekt Uchwały Rady Powiatu Chrzanowskiego  w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej.