Regionalny Konkurs Fotograficzny

Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie wraz z Tygodnikiem Ziemi Chrzanowskiej "Przełom" organizują Regionalny Konkurs Fotograficzny pn."Chrzanów w grze... przyłapani na sporcie".

Regionalny Konkurs Fotograficzny

I. Przepisy ogólne

Organizatorami konkursu są Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie oraz Tygodnik Ziemi Chrzanowskiej „Przełom"

 

CELEM KONKURSU jest :

  • ukazanie sportowego charakteru miasta Chrzanowa poprzez ujęcie obiektywem wyczynów sportowych, które miały miejsce w naszym regionie oraz szeroko rozumianej Ziemi Chrzanowskiej
  •  ukazanie sportowej aktywności mieszkańców – kibiców z naszego regionu poprzez ich uczestniczenie w wydarzeniach Mistrzostw Europy UEFA Euro 2012 i utrwalenie sportowych wrażeń na fotografiach
  • wprawne uchwycenie emocjonujących momentów: radość, gniew, ból, zaskoczenie ... wszystko to co w sporcie ma miejsce - smak zwycięstwa lub gorycz porażki. Fotograficzny zapis sportowych emocji tak, aby wzbudziły zachwyt wśród oglądających.
  • upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki.
  • wzbogacenie zasobów bibliotecznych i promocja edukacji regionalnej.

 

II. Regulamin konkursu

1.Organizatorzy powołują Jury konkursu.

2.W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Jury oraz ich najbliższych rodzin.

3. Nadesłanie prac na konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.

4. Każdy uczestnik w wieku od 16 lat, może nadesłać na konkurs maksymalnie trzy fotografie w formacie 30x45cm z ich słownym opisem (maks. do ½ strony formatu A4)

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyłączenia z konkursu prac o niskiej jakości technicznej.

6. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie prace amatorskie, nie publikowane i nie nagradzane w innych konkursach.

7. Tematyka – sportowa ( patrz: cele konkursu)

8. Czas trwania konkursu czerwiec – październik 2012 r. Termin składania prac konkursowych upływa z dniem 31.10.2012 r.

9. Rozstrzygnięcie konkursu i uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi w listopadzie 2012r.

10.Informacja o organizowanym konkursie i jego rozstrzygnięciu będzie umieszczona na stronach internetowych www.mbp.chrzanow.pl, www.przelom.pl oraz na portalach www.chrzanow.pl oraz www.powiat-chrzanowski.pl.

11.Osoby biorące udział w konkursie otrzymają listowne zaproszenie na uroczyste rozdanie nagród w Klubie Literackim Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie ul. Broniewskiego 10C

12. Prace można przekazywać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Miejska Biblioteka Publiczna

     Dział Promocji Biblioteki i Upowszechniania Czytelnictwa ul. Broniewskiego 10C, 32-500 Chrzanów lub 

     Tygodnik „Przełom", ul. Długa 53, 32-540 Trzebinia z dopiskiem: Chrzanów w grze... przyłapani na sporcie   – konkurs fotograficzny

13. Do pracy należy dołączyć w zaklejonej kopercie opatrzonej godłem (pseudonimem): imię i nazwisko autora fotografii, wiek, adres i telefon, ewentualnie adres e-mailowy oraz oświadczenie wynikające z ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926), o wyrażeniu zgody na wykorzystanie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia konkursu. W przypadku młodzieży uczącej się lub studiującej należy podać nazwę szkoły.

14. Uczestnik zgłaszając prace do konkursu oświadcza na piśmie, że posiada pełnię praw autorskich do każdej pracy i wyraża zgodę na publikację prac w celach promocyjnych konkursu, bez wynagrodzenia. Uczestnik oświadcza, również, że w związku z wykorzystaniem prac z zakresie określonym niniejszym regulaminem nie będzie wnosił żadnych innych roszczeń z tytułu praw autorskich.

15. Uczestnik oświadcza, że prawa osób sportretowanych na fotografiach zostały wyjaśnione i osoby te wyrażają zgodę na wystawienie i ich publikowanie dla celów promocyjnych konkursu i przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorom konkursu.

16. Nadesłanie prac na konkurs stanowi jednocześnie deklarację przyjęcia warunków regulaminu konkursu.

17. Prace konkursowe zostaną ocenione przez specjalnie powołane przez organizatorów Jury.

18. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych na konkurs prac, oraz zastrzegają sobie prawo wykorzystania ich do publikacji: m.in. w prasie, na stronie internetowej MBP (www.mbp.chrzanow.pl) oraz na stronach www.chrzanow.pl, www.powiat-chrzanowski.pl, www.przelom.pl - bez honorarium.

19. Nagrodami w konkursie będą nagrody rzeczowe oraz pokonkursowa wystawa prac fotograficznych w Galerii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie.

20. Informacji o sprawach nie objętych Regulaminem udzielają pracownicy Działu Promocji Biblioteki i Upowszechniania Czytelnictwa, MBP, ul. Broniewskiego 10C, tel. (032)763 27 55, e-mail: promocja@mbp.chrzanow.pl

21. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia rozpoczęcia konkursu do czasu jego zakończenia.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

Uwaga: organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany podanych terminów!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Osoby odpowiedzialne za konkurs : Olga Nowicka, Ewelina Deluga
Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie, Dział Promocji Bibliotek i Upowszechniania Czytelnictwa, ul. Broniewskiego 10C, tel. (032) 763 27 55, e-mail : promocja@mbp.chrzanow.pl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opracowanie regulaminu: Olga Nowicka, Ewelina Deluga, MBP, Dział Promocji Biblioteki i Upowszechniania Czytelnictwa, ul. Broniewskiego 10C, tel. (032)763 27 55

 

Honorowy patronat nad imprezą objął:

  • Starosta Chrzanowski
  • Burmistrza Miasta Chrzanowa