Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu w Chrzanowie ogłasza nabór na członków Komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na realizację zadania publicznego polegającego na powierzeniu uruchomienia i prowadzenia w okresie od 10 września 2012r. do 31 sierpnia 2017r. placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego.

OGŁOSZENIE

Kandydatów na członków Komisji konkursowej mogą zgłaszać organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) z wyłączeniem osób reprezentujących oferenta biorącego udział w konkursie.

 

Kandydaci zgłoszeni do udziału w pracach komisj konkursowych muszą spełniać łącznie niżej wymienione kryteria:

 

  1. są obywatelami RP i korzystają w pełni z praw publicznych;
  2. nie reprezentują organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienione w 3 ust. 3 w/w ustawy biorących udział w konkursie, a także nie są związani z oferentami stosunkiem osobistym lub służbowym;
  3. nie podlegają wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z póz. zm.);
  4. mają doświadczenie w przedmiocie określonego zadania publicznego oraz w zakresie działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. w 3 ust. 3 w/w ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
  5. wyrażą zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z póz. zm.).

 

Kandydatów można zgłaszać w formie pisemnej w terminie do 13 sierpnia 2012r.  na dzienniku podawczym Starostwa Powiatowego w Chrzanowie przy ul. Partyzantów 2, w dniach: poniedziałek w godzinach 900 - 1600, od wtorku do czwartku w godzinach od 700 - 1500, piątek w godzinach 700 - 1400.

 

Zarząd Powiatu w Chrzanowie wybierze spośród zgłoszonych kandydatów, przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów, którzy posiadają specjalistyczna wiedzą w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których dotyczy konkurs.

 

Udział w posiedzeniach Komisji konkursowej jest nieodpłatny oraz za udział w posiedzeniach Komisji nie przysługuje zwrot kosztów dojazdu.

 

Do członków Komisji konkursowej stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.


Członkowie Komisji konkursowej podpisują deklarację bezstronności i poufności.