Projekt "MŁODZI NA START"

Głównym celem projektu jest stworzenie korzystnych warunków do rozwoju przedsiębiorczości w małopolsce poprzez zastosowanie kompleksowych form wsparcia na rzecz 60 osób planujących założenie firmy na terenie małopolski.

Projekt "MŁODZI NA START"

W projekcie udział weźmie 60 osób do 25 roku życia (uczących się, pracujących i nieaktywnych zawodowo), zamieszkałych - wg Kodeksu Cywilnego - na terenie powiatów: bocheńskiego, brzeskiego, chrzanowskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, krakowskiego - ziemskiego (bez miasta Kraków), limanowskiego, miechowskiego, myślenickiego, nowosądeckiego, nowotarskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, tarnowskiego, miasta Tarnów, suskiego, zamierzających podjąć prowadzenie działalności gospodarczej w zawodach pozarolniczych (niezwiązanych z produkcją rolną i zwierzęcą), które nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, w tym również będących wspólnikami lub komplementariuszami w spółkach osobowych lub członkami spółdzielni, utworzonych na podstawie prawa spółdzielczego (nie dotyczy to osób  będących członkami spółdzielni oszczędnościowo - pożyczkowych oraz spółdzielni budownictwa mieszkaniowego, które nie osiągają przychodu z tytułu członkostwa w spółdzielni).

W projekcie mogą wziąć udział wyłącznie osoby do 25 roku życia, z wyłączeniem osób, które posiadały wpis EDG, KRS (Krajowy Rejestr Sądowy), CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów (działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie ostatnich 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu.

Biorąc pod uwagę sytuację kobiet i mężczyzn w regionie, w projekcie przyjęty został parytet uczestnictwa kobiet i mężczyzn w proporcji:  60% kobiet i 40% mężczyzn.

Projekt zakłada udział osób zakwalifikowanych w trzech formach wsparcia:
•    szkolenia i doradztwo przed otrzymaniem dotacji,
•    udzielenie wsparcia na rozwój przedsiębiorczości,
•    wsparcie pomostowe.

Przewiduje się udzielenie 50 dotacji inwestycyjnych w maksymalnej kwocie 25 000 zł oraz objecie uczestników wsparciem pomostowym w okresie 6 pierwszych miesięcy prowadzenia działalności, z mozliwością wydłużenia tego okresu do 12 miesięcy.

Szczegółowe informacje o projkecie: www.mojadotacja.eu

Telefon: (12) 633 92 05