Nabór członków do Małopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Zapraszamy do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków Małopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Do 6 września br. organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Województwa Małopolskiego mogą zgłaszać kandydatów na członków Rady.

Nabór członków do Małopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Rada to organ konsultacyjny i doradczy Samorządu Województwa Małopolskiego. Powołanie MRPP przez Marszałka Województwa Małopolskiego jest odpowiedzią na inicjatywę organizacji pozarządowych działających na terenie naszego regionu – wolę powołania Małopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego wyraziło ponad 50 organizacji pozarządowych prowadzących działalność na terenie województwa.

W skład rady, której kadencja będzie trwać 2 lata, wejdzie 7 przedstawicieli administracji oraz 7 przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzących działalność na terenie województwa. Małopolska Rada Działalności Pożytku Publicznego będzie kontynuatorem wcześniej działającej Rady (2006-2013).

ETAPY:

Etap I – zgłoszenia kandydatów – do 6 września 2013 r. 
Etap II – ocena formalna – I poł. września 2013 r.
Etap III – wybór członków Rady reprezentujących sektor pozarządowy podczas spotkań w 5 okręgach wyborczych – wrzesień 2013 r.

CZŁONKIEM RADY może zostać osoba, która:

-   zostanie zgłoszona przez organizacje pozarządową prowadząca działalność w danym okręgu wyborczym:

  • Okręg Krakowski (miasto Kraków, powiat: krakowski, proszowicki, miechowski, wielicki, myślenicki, bocheński);
  • Okręg Nowosądecki (miasto Nowy Sącz, powiat: nowosądecki, gorlicki, limanowski);
  • Okręg Tarnowski (miasto Tarnów, powiat: tarnowski, dąbrowski, brzeski);
  • Okręg Oświęcimski (powiat: oświęcimski, chrzanowski, wadowicki, olkuski);
  • Okręg Nowotarski (powiat: suski, tatrzański, nowotarski).

-    jest przedstawicielem organizacji pozarządowej;
- uzyska 5 imiennych rekomendacji od organizacji pozarządowych, prowadzących działalność w okręgu wyborczym, z którego zgłaszany jest kandydat.

ZGŁOSZENIA:

Aby zgłosić kandydata, organizacja musi przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy kandydata na członka Małopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego do dnia 6 września 2013 r.
Do zgłoszenia należy dołączyć CV oraz 5 imiennych rekomendacji od organizacji pozarządowych, prowadzących działalność w okręgu wyborczym, z którego zgłaszany jest kandydat.

Każda organizacja lub podmiot może zgłosić lub udzielić imiennej rekomendacji tylko i wyłącznie jednemu kandydatowi na członka Rady.

Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy złożyć na:
Dzienniku Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, 
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków 
lub przesłać pocztą na adres korespondencyjny
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Kancelaria Zarządu,
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
z dopiskiem „Małopolska Rada Działalności Pożytku Publicznego”.

DO POBRANIA:

Uchwała ZWM

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin trybu powołania członków Małopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, terminu i sposobu zgłaszania kandydatów

Regulamin organizacji i trybu działania Małopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Karta dot. zwrotu kosztów przejazdu na posiedzenie Małopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

DODATKOWYCH INFORMACJI UDZIELA:

Zespół Współpracy Regionalnej
Kancelaria Zarządu 
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
tel. 12/ 61 60 904, 61 60 988.
email: ngo@umwm.pl