Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU CHRZANOWSKIEGO

OGŁOSZENIE  ZARZĄDU POWIATU CHRZANOWSKIEGO  Z DNIA 25 września 2013 r. w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem.

OGŁOSZENIE  ZARZĄDU POWIATU CHRZANOWSKIEGO

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni  t.j. od dnia 02.10.2013 r., do dnia  22.10.2013  r.,

Działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz.651 z późn.zm.)

Zarząd Powiatu Chrzanowskiego podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do oddania w najem:
z zasobu Powiatu Chrzanowskiego, pomieszczenie o pow. 61,57 m2, położone w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Chrzanowie przy  ul. Partyzantów 2, znajdujące się na nieruchomości oznaczonej w jednostce ewidencyjnej Chrzanów, obręb Chrzanów, jako działka nr 3419/14 o pow. 0,1708 ha, stanowiący własność Powiatu Chrzanowskiego zgodnie z KW KR1C/00090954/1.


Dane dotyczące lokalu przeznaczonego do oddania w najem:


Lp.    Położenie pomieszczenia    Księga wieczysta    Nr działki    Ilość pomieszczeń    Powierzchnia użytkowa
1    Starostwo Powiatowe w Chrzanowie przy ul. Partyzantów 2    KR1C/00090954/1    3419/14 o pow. 0,1708 ha    1    61,57 m2

Lokal znajduje się w piwnicy budynku Starostwa Powiatowego w Chrzanowie, przy ul. Partyzantów 2, składa się z 1 pomieszczenia o powierzchni 61,57 m2.
Budynek 3-kondygnacyjny Starostwa Powiatowego w Chrzanowie, przy  ul. Partyzantów 2 , stanowi własność Powiatu Chrzanowskiego i obejmuje część nieruchomości oznaczonej, jako działka nr: 3419/14 o pow. 0,1708 ha, objętej księgą wieczystą nr KR1C/00090954/1.
Pomieszczenie zostaje przeznaczone do oddania w najem na działalność gastronomiczną. Okres najmu ustala się na 3 lata.

W przypadku złożenia większej ilości wniosków o najem pomieszczenia,  Zarząd Powiatu Chrzanowskiego może ogłosić przetarg ustny, którego termin zostanie podany do publicznej wiadomości. Cena osiągnięta w licytacji będzie stanowić podstawę obliczenia czynszu netto.
W sytuacji gdy wpłynie tylko jedna oferta, stawka czynszu zostanie ustalona w drodze negocjacji w oparciu o stawki określone w Uchwale Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 140/7/2009 w sprawie określenia minimalnych stawek czynszu najmu lokali oraz czynszu dzierżawy i najmu gruntów stanowiących mienie Powiatu Chrzanowskiego.
Zgodnie z w/w Uchwałą miesięczna minimalna stawka czynszu za najem pomieszczenia wynosi 6,00 zł netto za m2 powierzchni użytkowej  tj. 6,00 zł x 61,57 m2=369,42 zł netto+23VAT= 454,39 zł brutto.
Corocznie kwota czynszu będzie waloryzowana o wartość rocznego wskaźnika wzrostu cen i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
Czynsz najmu będzie płatny z góry na podstawie wystawianych przez wynajmującego faktur za każdy miesiąc najmu w terminie do 10-ego każdego miesiąca.
Najemca oprócz czynszu za najem zobowiązany będzie do uiszczania należności  za media w tym: energia elektryczna w. wskazań licznika po uśrednionej cenie  za 1kWh, wodę i ścieki wg. wskazań licznika, za ogrzewanie proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni tj. 2,5 % miesięcznie z ponoszonych w danym okresie opłat za ogrzewanie budynku Starostwa, koszty wywozu odpadów komunalnych we własnym zakresie.
Zarząd Powiatu Chrzanowskiego zastrzega sobie prawo do wycofania nieruchomości z wykazu obiektów przeznaczonych w najem.
Termin składania ofert na wynajem w/w pomieszczenia upływa  z dniem 23 października 2013 r. Oferty należy składać w formie pisemnej na Dzienniku Podawczym Starostwa Powiatowego w Chrzanowie, parter budynku przy ul. Partyzantów 2 do godziny 15 00 .

Szczegółowych informacji udziela (Pani Daria Muszyńska – Inspektor)  Wydział Inwestycji i Obsługi Starostwa Powiatowego w Chrzanowie  ul. Partyzantów 2, I piętro, pok.110, nr tel. 32 625 79 86.

Informacje o wywieszeniu wykazu ogłasza się w „Przełomie”, na stronie internetowej – www.powiat-chrzanowski.pl i wywiesza na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chrzanowie.


Starosta Chrzanowski

     Adam Potocki