Kolejne trzy osoby Zasłużone dla Powiatu Chrzanowskiego

27 listopada do grona zasłużonych dołączyli: Henryk Pawela, nadinsp. Mariusz Dąbek i insp. Tomasz Zając. Laureaci otrzymali tytuł Zasłużonego dla Powiatu Chrzanowskiego oraz zegarki, kwiaty, pisma gratulacyjne i portrety, które zawisły w sali narad w starostwie.

Kolejne trzy osoby Zasłużone dla Powiatu Chrzanowskiego

Fot. Tomasz Zając, Henryk Pawela i Mariusz Dąbek podczas uroczystej sesji Rady Powiatu Chrzanowskiego

 

Honorowy tytuł zasłużonego nadawany jest raz w roku z okazji Święta Niepodległości podczas uroczystej Sesji Rady Powiatu. Tegoroczną oprawę artystyczną uroczystości uświetnił występ Zespołu Pieśni i Tańca „Małopolanie” z Babic.  

Podczas sesji medalem okoliczościowym wyróżniono także Mariusza Dąbka i Adama Adamczyka. Medale w imieniu komitetu organizacyjnego 90-lecia piłki nożnej w Trzebini wręczyli Jerzy Brzózka i Paweł Rejdych.


Więcej w Chrzanowskiej Telewizji Lokalnej

 

Henryk Pawela (laudację wygłaszał burmistrz Chrzanowa Ryszard Kosowski) – prezes Światowego Związku Żołnierzy AK oddział Chrzanów za swoje dokonania życiowe, odwagę w czasie wojny w konspiracyjnej walce o odzyskanie niepodległości Polski, prześladowania przez Urząd Bezpieczeństwa po wojnie oraz działania na rzecz przywracania pamięci i honoru żołnierzy AK w swojej działalności w ramach Światowego Związku Żołnierzy AK w latach  1989-2013 w pełni przysługuje, jako jeden z ostatnich przedstawicieli 7 żyjących jeszcze akowców, na przyznanie zaszczytnego tytułu „Zasłużonego dla Powiatu Chrzanowskiego”.

Henryk Pawela został przez rodziców wychowany w duchu głębokiego, przedwojennego patriotyzmu i miłości do Ojczyzny. Już jako młody chłopiec w 1937 rojku należał do organizacji młodzików „Orlęta” przy Związku Strzeleckim w Libiążu. Później działał w latach 1940-1945 w konspiracji pod PS. „Mały”, „Heniek” pełniąc funkcję łącznika placówki ZWZ-AK w Libiążu do obwodu Chrzanów. Był zaangażowany wraz z rodzicami w przechowywanie lotników brytyjskich i ich przerzut do Generalnej Guberni oraz roznoszenie podziemnej prasy w ramach ruchu oporu, a także żywności i lekarstw dla więźniów libiąskiego oddziału obozu koncentracyjnego w Auschwitz.

Po wojnie w latach 1945-49 należał do ZHP za co był represjonowany przez Urząd Bezpieczeństwa (przesłuchania, rewizje, zakaz przyjęcia na studia medyczne). Ukończył jednak w 1956 roku Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Katowicach po czym od 1957 do 1991 pracował w Fabryce Lokomotyw w Chrzanowie na stanowiskach ekonomicznych, a ostatnie dwa lata jako dyrektor naczelny. W latach 1957-69 był równocześnie nauczycielem ekonomiki w Technikum Mechaniczno-Elektrycznym w Chrzanowie. Od 1948 do 1991 roku działał w lotnictwie sportowym w aeroklubie libiąskim oraz śląskim. Zdobył uprawnienia pilota, skoczka spadochronowego oraz instruktora szybowcowego. W latach 1989-90 był członkiem „Solidarności”. W październiku 1989 r. był współzałożycielem Światowego Związku Żołnierzy AK w Chrzanowie. Od początku powstania Związku do 2001 roku był wiceprezesem, a od tej daty do dziś prezesem chrzanowskiego oddziału.

Przez 24 lata działalności Henryk Pawela inicjował i współdziałał wraz z innymi „akowcami” w podjęciu szeregu działań mających na celu upamiętnienie heroicznej walki żołnierzy AK o niepodległość Ojczyzny. Przejawiało się to w ufundowaniu i wmurowaniu tablic pamiątkowych: Libiąż-kościół (1986), Chrzanów SP 8 (1990), Chrzanów – kościół św. Mikołaja (1992) i kościół  MB Ostrobramskiej (1994), SP Grojec (1996), Bór Biskupi-kościół (1999), SP Regulice (2005). Dzięki działaniom H. Paweli i Związku w tym czasie nadano szkołom: SP nr 10 w Chrzanowie imię Armii Krajowej, SP w Grojcu i SP nr 8 w Chrzanowie im. Szarych Szeregów. Przez wszystkie te lata po odzyskaniu niepodległości Henryk Pawela wielokrotnie uczestniczył w uroczystościach patriotycznych i religijnych oraz w spotkaniach z młodzieżą szkół podopiecznych przybliżając im bohaterską walkę żołnierzy AK w czasie okupacji i po wojnie. Mimo 82 lat życia Henryk Pawela jest człowiekiem pełnym energii, pogody ducha i życzliwości innym ludziom.

 

Nadinsp. Mariusz Dąbek  (laudację wygłaszał członek Zarządu Śląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA Międzynarodowego Stowarzyszenia Policj Regionu Chrzanów Zygmunt Kondracki) – Małopolski Komendant Policji w Krakowie  - urodził się w Chrzanowie. Szkołę średnią ukończył w Olkuszu. Było to Technikum Mechaniczne. Po maturze, w sierpniu 1991 roku rozpoczął służbę w chrzanowskiej Policji, gdzie zajmował stanowiska wykonawcze. Od początku dał się poznać jako funkcjonariusz sumienny, pracowity, zdyscyplinowany i koleżeński.

W trakcie pełnionej służby cały czas uzupełniał swoje wykształcenie:

W 2004 roku ukończył Akademię Pedagogiczną w Krakowi e

W 2007 roku ukończył Wyższy Kurs Obronny w Akademii Obrony Narodowej

W 2010 roku ukończył Menadżerskie Studium Kształcenia Kadry Kierowniczej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

W 2012 roku odbył szkolenie nt. Zarządzania Wyższą Kadrą Kierowniczą w Policji w USA.

Wszechstronne przygotowanie ogólne i zawodowe pozwolił mu na uzyskiwanie bardzo dobrych wyników w służbie.

W 1999 roku rozpoczął służbę w Krakowie, gdzie kolejno pracował w Komendzie Miejskiej Policji, a następnie w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie, zajmując stanowiska kierownicze.

Kierował jednostkami na terenie powiatu chrzanowskiego i województwa małopolskiego:

1991 – pion dochodzeniowo-śledczy Komendy Rejonowej Policji w Chrzanowie

1994 – sekcja ds. przestępczości gospodarczej Komendy Rejonowej Policji w Chrzanowie

1999 – sekcja ruchu drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie

2000 – wydział ruchu drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

2004 – naczelnik sztabu policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

12 lutego 2007 – I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie

12 lutego 2012 – Małopolski Komendant Wojewódzkiej Policji

 Jako Małopolski Komendant Wojewódzki Policji inicjował i organizował działania, mające na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym na terenie województwa małopolskiego i powiatu chrzanowskiego. Podjął szeroko rozumiane działania na rzecz współpracy z organami państwowymi, samorządami i organizacjami społecznymi na rzecz bezpieczeństwa, w tym w szczególności dla powiatu chrzanowskiego.

Za całokształt pracy zawodowej i społecznej na rzecz mieszkańców odznaczony:

- Brązowym Medalem „Za Długoletnią Służbę”

- Srebrną Odznaką „Zasłużony Policjant”

- Złotą Odznaką „Za Zasługi dla Ochrony Przeciwpożarowej”

- Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”

- Medalem XX-lecia NSZZ Policjantów

Mariusz Dąbek swoją przykładną służbą na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego mieszkańców w pełni zasłużył na przyznanie tytułu Zasłużony dla Powiatu Chrzanowskiego (…)

 

Insp. Tomasz Zając (laudację wygłaszał specjalista ds. prasowo-informacyjnych Komendy Powiatowej Policj w Chrzanowie asp. sztab. Robert Matyasik) – Komendant Powiatowy Policji w Chrzanowie – urodził się w  Chrzanowie. Wykształcenie średnie uzyskał po ukończeniu LO w Krzeszowicach. Po maturze rozpoczął naukę w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

Swoją służbę w Policji rozpoczął 1 listopada 1990 roku. Zajmował stanowiska wykonawcze, jak i kierownicze, ale od początku dał się poznać jako funkcjonariusz sumienny, pracowity , zdyscyplinowany i koleżeński. Wszechstronne przygotowanie ogólne i zawodowe pozwoliło mu na uzyskiwanie bardzo dobrych wyników w służbie.

Kierował jednostkami na terenie powiatu chrzanowskiego:

W 1996 roku objął stanowisko zastępcy Komendanta Komisariatu Policji w Libiążu

W 1998 roku objął stanowisko Komendanta Komisariatu Kolejowego Policji w Trzebini

W 1999 roku objął stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Alwerni

W 2003 roku objął stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Trzebini, a od 2007 roku pełni funkcję Komendanta Powiatowego Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie.

Kierując jednostkami na terenie powiatu chrzanowskiego cały czas uzupełniał  swoje wykształcenie:

W 1997 roku ukończył na Uniwersytecie Łódzkim Wydział Prawa i Administracji

W 2007 roku ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie – Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych.

Jako Komendant inicjował i organizował działania mające na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym na terenie powiatu chrzanowskiego. Podjął szeroko rozumiane działania na rzecz współpracy z organami państwowymi, samorządami i organizacjami społecznymi na rzecz bezpieczeństwa powiatu chrzanowskiego.

Za całokształt pracy zawodowej i społecznej na rzecz mieszkańców powiatu chrzanowskiego odznaczony:

- Złotą Odznaką za Zasługi w Pracy Penitencjarnej

- Złotym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa

- Brązową Odznaką za Zasługi dla Ochrony Przeciwpożarowej

- Brązowym Medalem Zasłużony dla Obronności Kraju

- Brązowym Krzyżem Zasługi

- Brązową Odznaką Zasłużony Policjant

Swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystywał będąc powołany do kierowania działaniami sztabów akcji i operacji policyjnych, m.in. :

- podczas zabezpieczenia działań pożarowych Klasztoru w Alwerni

- podczas zabezpieczenia działań związanych z pożarem cysterny na ulicy Krakowskiej w Chrzanowie

Tomasz Zając swoją przykładną służbą na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego mieszkańców w pełni zasłużył na przyznanie tytułu Zasłużony dla Powiatu Chrzanowskiego. Przyznanie tego tytułu jest także podziękowaniem dla wszystkich policjantów, którzy poświęcają czas dla utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Niech wyróżnienie to będzie wyrazem szacunku dla Pana zaangażowania na rzecz bezpieczeństwa i rozwoju Ziemi Chrzanowskiej  (….)

Fragmenty laudacji wygłoszonych podczas sesji 27 listopada

 

Zobacz galerię zdjęć na naszym Facebooku