Projekt „Małopolskie Doradztwo Biznesowe”

Projekt „Małopolskie Doradztwo Biznesowe” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 8.1 ” Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 – Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.Projekt realizowany jest w okresie od stycznia 2012 roku do grudnia 2014 roku.

Projekt „Małopolskie Doradztwo Biznesowe”

Odbiorcami projektu są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające siedzibę, oddział lub filię na terenie województwa małopolskiego.

Dzięki współfinansowaniu projektu ze środków unijnych skorzystanie przez daną firmę z kompleksowej usługi doradczej jest zupełnie bezpłatne.

Zakres wsparcia dla przedsiębiorstw

Ścieżka doradztwa dla każdego przedsiębiorstwa złożona jest z 4 logicznie ze sobą powiązanych etapów. Dzięki temu wsparcie udzielane danej firmie jest kompleksowe i zapewnia tym samym najwyższą jakość świadczonych usług doradczych.

Etap I: DIAGNOZA
Celem tego etapu projektu jest trafne rozpoznanie słabych stron działalności danego przedsiębiorstwa, jego głównych problemów.
Diagnoza problemów danej firmy zostanie dokonana na podstawie wywiadów i dogłębnej analizy dokumentów firmy.
W zależności od wielkości przedsiębiorstwa wywiady będą przeprowadzane z właścicielami, kadrą zarządzającą, kierownikami oraz pracownikami.

Etap II: DORADZTWO BEZPOŚREDNIE
Kolejnym etapem jest świadczenie profesjonalnych usług doradztwa bezpośredniego przez wysoko wykwalifikowanych doradców w odpowiedzi na zdiagnozowane i zidentyfikowane problemy w przedsiębiorstwach. Celem doradztwa bezpośredniego dla przedsiębiorstw jest poszukiwanie optymalnych rozwiązań „na miarę potrzeb klienta".
Zakres świadczonych usług doradczych obejmuje następujące obszary:

Doradztwo strategiczneFinanse w przedsiębiorstwieMarketingPodatkiTrendy i prognozy branżoweZarządzanie przedsiębiorstwemZarządzanie zasobami ludzkimiZarządzanie projektami w przedsiębiorstwieDoradztwo prawne.

W ramach tego etapu projektu przedsiębiorstwo może skorzystać z jednego lub więcej obszarów świadczonych przez AOF usług doradczych, jednak łączny wymiar godzin doradztwa bezpośredniego nie może przekroczyć liczby godzin przewidzianej dla danego przedsiębiorstwa w zależności od jego wielkości.

Etap III: STRATEGIA
Po dokonaniu diagnozy oraz udzieleniu wsparcia doradztwa bezpośredniego nastąpi opracowanie strategii. Dokument ten będzie zawierał rozwiązania zidentyfikowanego problemu indywidualnie dla każdego przedsiębiorstwa i wskazówki dotyczące wdrożenia innowacyjnej zmiany.

Etap IV: MONITORING WDROŻENIA
Ostatnim elementem wsparcia udzielanego w ramach projektu „Małopolskie Doradztwo Biznesowe" jest weryfikacja zmian będących efektem usługi doradczej, ewentualnie wdrożenia korekty. Monitoring będzie przeprowadzany od 3 do 6 miesięcy od momentu wdrożenia strategii w danej firmie.

W zależności od wielkości przedsiębiorstwa każdemu etapowi projektu przyporządkowana jest odpowiednia ilość godzin pozwalająca na precyzyjne i rzetelne świadczenie usługi.

Korzyści udziału w projekcie

Udział w projekcie jest bezpłatny – dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przedsiębiorstwa uzyskują wsparcie w postaci pomocy de minimis.Łatwość dostępu – możliwość uzyskania doradztwa w jednym z 6 Punktów Informacyjno-Doradczych zlokalizowanych na terenie województwa małopolskiego.Szeroki zakres wsparcia – oferujemy doradztwo z 9 różnych obszarów (marketing, zarządzanie zasobami ludzkimi, doradztwo strategiczne, finanse w przedsiębiorstwie, podatki, trendy i prognozy branżowe, zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie, doradztwo prawne).Zindywidualizowane podejście, wypracowanie skutecznych rozwiązań biznesowych – każde przedsiębiorstwo otrzyma pakiet kompleksowego doradztwa z wybranego zakresu „na miarę potrzeb klienta".Profesjonalna obsługa, wiedza i doświadczenie najlepszych doradców będących specjalistami w swej dziedzinie, posiadających wieloletnie doświadczenie praktyczne.Szansa na podniesienie konkurencyjności i dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa – zwiększenie jakości świadczonych usług, a dzięki temu efektywniejsze pomnażanie kapitału i generowanie większych zysków firmy.Wiarygodność, doświadczenie oraz rzetelność realizatora – firma ART OF FINANCE świadczy usługi doradcze dla ok. 80-100 firm.

Szczegółowe informacje można uzyskac na stronie firmy ART OF FINANCE :www.aof-mdb.pl