Nabór wniosków do „Programu wyrównywania różnic między regionami II” PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Uchwałą Zarządu PFRON nr 96/2013 z dnia 31 grudnia 2013 zatwierdził zasady przyznawania środków w ramach „Programu Wyrównywania różnic między regionami II”.

Nabór wniosków do „Programu wyrównywania różnic między regionami II” PFRON

 

W roku 2014 dofinansowywane są następujące obszary:

 

Obszar A – wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzet rehabilitacyjny

Obszar B – likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej, urzędach i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania

Obszar C – utworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych

Obszar D – likwidacja barier transportowych

Obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych

Obszar G – finansowanie zadań ustawowych powiatu dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepelnosprawnych

 

Wysokość progów dofinansowania dla powiatu chrzanowskiego:

- obszary A,B,C – 60% kosztów realizacji projektu

- obszar D – 80% kosztów realizacji projektu

- obszar E – 25% kosztów realizacji projektu

- obszar G – do 50% środków algorytmu zaplanowanych przez powiat na zadania własne z zakresu aktywizacji zawodowej

Adresaci programu
Beneficjentami programu mogą być dla:

 1. Obszaru A (wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny) – podmioty, które prowadzą obiekty służące rehabilitacji:

  1. organizacje pozarządowe,

  2. jednostki samorządu terytorialnego,

  3. uczelnie medyczne,

  4. zakłady opieki zdrowotnej,

 2. obszaru B (likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej lub urzędach lub placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania) – zakłady opieki zdrowotnej, powiaty oraz podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne,

 3. obszaru C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych) - gminy, powiaty, organizacje pozarządowe,

 4. obszaru D (likwidacja barier transportowych):

  1. organizacje pozarządowe,

  2. gminy i powiaty,

  3. spółdzielnie socjalne osób prawnych,

 5. obszaru E (dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych) – gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe,

 6. obszaru F (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej) – jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe,

 7. obszaru G (skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych) - powiaty.

Tryb postępowania

 1. Realizatorem programu są jednostki samorządu terytorialnego, które przyjmą zaproszenie do uczestnictwa w programie i będą postępowały zgodnie z trybem określonym w procedurach realizacji programu:

  1. samorządy wojewódzkie, w przypadku obszaru A,

  2. samorządy powiatowe, w przypadku obszarów B, C, D, F i G oraz Oddziały terenowe PFRON, w przypadku obszaru E programu.

 2. Beneficjenci pomocy składają projekty do realizatora programu, z zastrzeżeniem ust. 3.

 3. W przypadku, gdy beneficjent pomocy jest jednocześnie realizatorem programu oraz w przypadku obszaru E programu, projekty składane są bezpośrednio do właściwego terytorialnie Oddziału PFRON.

 4. PFRON przesyła do samorządów wojewódzkich i powiatowych zaproszenie do uczestnictwa w programie, zgodnie z trybem określonym w procedurach realizacji programu.

 5. Procedury realizacji programu są integralną częścią programu.

 6. PFRON zapewni dostępność programu oraz procedur realizacji programu poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej Funduszu.

 

Wnioski należy kierować do Wydziału Promocji i Funduszy Pozabudżetowych Starostwa Powiatowego w Chrzanowie do dnia 31 marca 2014 roku, dane kontaktowe: promocja@powiat-chrzanowski.pl

 

Szczegółowe informacje oraz wnioski do pobrania znajdują się na stronie internetowej PFRON:

http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/program-wyrownywania-r/1611,Program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-II-2013.html