OGŁOSZENIE

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.

OGŁOSZENIE

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni  t.j. od dnia 19.03.2014 r., do dnia 08.04.2014 r.,

 

Działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz.651 z późn.zm.)

 

Zarząd Powiatu Chrzanowskiego podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do oddania w najem:

 

z zasobu Powiatu Chrzanowskiego, część powierzchni dachowej o pow. 4 m2, położonej na budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Chrzanowie przy ul. Partyzantów 2, znajdujące się na nieruchomości oznaczonej w jednostce ewidencyjnej Chrzanów, obręb Chrzanów, jako działka nr 3419/14 o pow. 0,1708 ha, stanowiący własność Powiatu Chrzanowskiego zgodnie z KW KR1C/00090954/1.

 

 

Dane dotyczące lokalu przeznaczonego do oddania w najem:

 

 

Lp.

Położenie pomieszczenia

Księga wieczysta

Nr działki

Ilość pomieszczeń

Powierzchnia użytkowa

1

Starostwo Powiatowe w Chrzanowie przy ul. Partyzantów 2

KR1C/00090954/1

3419/14 o pow. 0,1708 ha

Część powierzchni dachowej

4 m2

 

Część powierzchni dachowej znajduje się na budynku Starostwa Powiatowego w Chrzanowie, przy ul. Partyzantów 2, składa się z powierzchni 4 m2.

Budynek 3-kondygnacyjny Starostwa Powiatowego w Chrzanowie, przy
ul. Partyzantów 2 , stanowi własność Powiatu Chrzanowskiego i obejmuje część nieruchomości oznaczonej, jako działka nr: 3419/14 o pow. 0,1708 ha, objętej księgą wieczystą nr KR1C/00090954/1.

Część powierzchni dachowej zostaje przeznaczona do oddania w najem na działalność usługową polegającą na bezinwazyjnym (brak fizycznej ingerencji w konstrukcję oraz poszycie dachu lub części dachu i elewacji budynku) zamontowaniu urządzeń telekomunikacyjnych (tj. np. radiolinii) – wyposażonej wyłącznie w anteny o kierunkowej charakterystyce pracy (point to point).

Przed rozpoczęciem prac instalacyjnych wymagane jest przedstawienie przez stronę zainteresowaną (przyszłego najemcę) ekspertyz wykonanych przez właściwe organy stwierdzające brak szkodliwości proponowanych rozwiązań technicznych - urządzeń dla ludzi i środowiska oraz przestawienie dokumentacji technicznej zatwierdzonej przez właściwe urzędy. Najemca musi przedłożyć oświadczenie że zainstalowane urządzenia nie stanowią zagrożenia bądź niebezpieczeństwa dla otoczenia ani dla emisji i odbioru już istniejących lub mogących zostać zainstalowanymi w czasie trwania umowy najmu urządzeniami a zwłaszcza dla odbioru programów radiowych i telewizyjnych, zdalnych alarmów oraz innych urządzeń powszechnie używanych i stosowanych w otoczeniu działania przedmiotowych urządzeń telekomunikacyjnych.

Wszelkie prace związane z instalacją i konfiguracją w/w urządzeń będą wykonywane w zgodzie z prawem budowlanym i przepisami wykonawczymi a ich realizacja powierzona będzie firmie telekomunikacyjnej posiadającej w tym zakresie odpowiednie uprawnienia techniczne oraz doświadczenie.

Najemca we własnym zakresie zawrze polisę odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczy sprzęt i instalacje od zdarzeń losowych. Najemca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody w majątku Wynajmującego w przypadku, gdy powstaną one z przyczyn Najemcy, a także osób za które ponosi odpowiedzialność. Okres najmu ustala się na 3 lata.

W przypadku złożenia większej ilości wniosków o najem w/w powierzchni dachowej, Zarząd Powiatu Chrzanowskiego może ogłosić przetarg ustny, którego termin zostanie podany do publicznej wiadomości. Cena osiągnięta w licytacji będzie stanowić podstawę obliczenia czynszu netto.

W sytuacji gdy wpłynie tylko jedna oferta, stawka czynszu zostanie ustalona w oparciu o stawkę określoną w Uchwale Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 140/7/2009 w sprawie określenia minimalnych stawek czynszu najmu lokali oraz czynszu dzierżawy i najmu gruntów stanowiących mienie Powiatu Chrzanowskiego.

Zgodnie z w/w Uchwałą oraz decyzją Zarządu Powiatu Chrzanowskiego
z dnia 13 marca 2014 r. miesięczna stawka czynszu za najem pomieszczenia wynosi
500,00 zł netto za m2 powierzchni użytkowej tj. 500,00 zł x 4 m2 = 2000,00 zł netto+23VAT= 2460,00 zł brutto.

Corocznie kwota czynszu będzie waloryzowana o wartość rocznego wskaźnika wzrostu cen i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Czynsz najmu będzie płatny z góry na podstawie wystawianych przez wynajmującego faktur za każdy miesiąc najmu w terminie do 10-ego każdego miesiąca.

Najemca oprócz czynszu za najem zobowiązany będzie do uiszczania należności
za energię elektryczną wg. wskazań licznika po uśrednionej cenie
za 1kWh, przy czym Najemca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt instalacji energetycznej wraz z montażem sublicznika wg, którego będzie obciążany za zużycie energii w przedmiocie najmu.

Należność za energię elektryczną będzie płatna na podstawie otrzymanych przez Najemcę faktur VAT, wystawianych przez Wynajmującego, w terminie 14 dni od wystawienia faktury.

Zarząd Powiatu Chrzanowskiego zastrzega sobie prawo do wycofania nieruchomości z wykazu obiektów przeznaczonych w najem.

Termin składania ofert na wynajem w/w pomieszczenia upływa
z dniem 09 kwietnia 2014 r. Oferty należy składać w formie pisemnej na Dzienniku Podawczym Starostwa Powiatowego w Chrzanowie, parter budynku przy
ul. Partyzantów 2 do godziny 15 00 .

 

Szczegółowych informacji udziela (Pani Daria Muszyńska – Inspektor)
Wydział Inwestycji i Obsługi Starostwa Powiatowego w Chrzanowie
ul. Partyzantów 2, III piętro, pok.311, nr tel. 32 625 79 32.

 

Informacje o wywieszeniu wykazu ogłasza się w „Przełomie”, na stronie internetowej – www.powiat-chrzanowski.pl i wywiesza na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chrzanowie.