Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

„Adam Starzeński – znany i nieznany” - Konkurs

Dom Pomocy Społecznej w Płazie ogłasza konkurs plastyczno-literacki oraz „kufer pomysłów" dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu powiatu chrzanowskiego, pod hasłem „Adam Starzeński – znany i nieznany". Konkurs organizowany jest w związku ze zmianą nazwy Domu Pomocy Społecznej w Płazie – na Powiatowy Dom Pomocy Społecznej im. Adama Starzeńskiego w Płazie.

„Adam Starzeński – znany i nieznany” - Konkurs

Organizatorzy konkursu :

Dom Pomocy Społecznej w Płazie, ul. Wiosny Ludów 4

Współorganizatorzy :

Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, Burmistrz Miasta Chrzanowa, Wójt Gminy Babice, Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie, Filia nr 6 w Płazie.

Cele konkursu :

  • Popularyzacja wiedzy związanej z historią DPS i Zespołu Pałacowo-Parkowego w Płazie;
  • Zachęcanie dzieci, młodzieży i dorosłych do pogłębiania wiedzy na temat lokalnej historii i ludzi, którzy ją tworzyli;
  • Ukazanie zdolności artystycznych osób z różnorodnych środowisk;
  • Promocja DPS, Zespołu Pałacowo-Parkowego, historii rodu Starzeńskich.

Warunki uczestnictwa :

Konkurs plastyczny - prace w dowolnej technice i w dowolnym formacie, w trzech kategoriach :

- mieszkańcy, ich rodziny i pracownicy DPS w Płazie ( prace indywidualne i zbiorowe );

- dzieci i młodzież z placówek oświatowych : przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum, liceum ( prace indywidualne i zbiorowe );

- osoby dorosłe, rodziny z dziećmi z terenu powiatu chrzanowskiego ( prace indywidualne i zbiorowe )

Konkurs literacki – dla wszystkich zainteresowanych – dopuszcza się różnorodne formy wypowiedzi literackiej – max. 3 strony formatu A-4 tekstu sformatowanego ( prace indywidualne i zbiorowe )Kufer pomysłów – dla wszystkich zainteresowanych – dopuszcza się oryginalne formy wypowiedzi artystycznej, bez ograniczeń.

Tematyka prac plastycznych , literackich, kufer pomysłów : postać Adama Starzeńskiego, jego życie i praca naukowa ; związek z pałacem i parkiem w Płazie.Przy ocenie prac konkursowych brane będą pod uwagę walory artystyczne, odkrywczość oraz oryginalne ujęcie tematu. Organizatorzy powołują Jury Konkursowe.Przewiduje się wystawę pokonkursową i przyznanie atrakcyjnych nagród dla autorów wybranych prac, w każdej kategorii osobno (nagroda główna oraz wyróżnienia).

Dopuszcza się inny podział nagród – wg ustalenia jurorów.W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Jury i ich najbliższe rodziny.

Do konkursu dopuszczone będą prace amatorskie, nie nagradzane i nie publikowane w innych konkursach.

Terminarz :

a) 31 marca 2014 r. - ogłoszenie konkursu na stronach internetowych : www.dpsplaza.pl ; www.powiat-chrzanowski.pl ; www.mbp.chrzanow.pl ; www.plaza24.eu ; www.przelom.pl

b) 20 maja 2014 r. – do godz. 14.00 – nieprzekraczalny termin dostarczenia prac do Domu Pomocy Społecznej w Płazie / w przypadku przesyłania pocztą liczy się data stempla pocztowego/

c) 30 maja 2014 r. – ogłoszenie wyników, rozdanie nagród i wystawa pokonkursowa podczas Majówki na terenie DPS w Płazie.

 

Uczestnicy konkursu otrzymają listowne, e-mailowe lub telefoniczne zaproszenia na uroczyste rozdanie nagród.

 

Prace konkursowe przechodzą na własność Domu Pomocy Społecznej w Płazie ; organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac oraz zastrzegają sobie prawo wykorzystania ich w publikacjach prasowych, stronach internetowych – bez honorarium.

 

Wymagania przy składaniu prac na konkurs :

 

Prace na konkurs podpisane godłem (pseudonimem) – oznaczona kategoria.Do prac dołączona zaklejona koperta opatrzona godłem (pseudonimem) a w niej informacja o autorze (autorach) pracy : imię i nazwisko, wiek, adres, kontakt telefoniczny, adres e-mail oraz oświadczenie wynikające z ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz. 926), o wyrażeniu zgody na wykorzystanie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia konkursu. W przypadku dzieci należy podać imię i nazwisko nauczyciela wychowawcy oraz nazwę szkoły.Uczestnik konkursu (a w przypadku niepełnoletnich – rodzic lub opiekun prawny) zgłaszając pracę oświadcza na piśmie, że posiada pełnię praw autorskich do każdej pracy i wyraża zgodę na publikacje prac w celach promocyjnych konkursu, bez wynagrodzenia. Uczestnik oświadcza również, że w związku z wykorzystaniem prac w zakresie określonym niniejszym regulaminem – nie będzie wnosił żadnych innych roszczeń z tytułu prac autorskichNadesłanie prac na konkurs stanowi jednocześnie zgodę na przyjęcie warunków regulaminu konkursu.

 

Informacji nie objętych niniejszym regulaminem udzielają osoby odpowiedzialne za konkurs w DPS w Płazie, nr telefonu 32 613 12 91.

 

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia rozpoczęcia konkursu do dnia jego zakończenia.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie !

Organizator :

Dom Pomocy Społecznej w Płazie - ul. Wiosny Ludów 4, 32-552 Płaza

Kontakt – osoby odpowiedzialne za konkurs :

Dyrektor DPS w Płazie – Kazimiera Żmudzińska

Koordynator Terapii Zajęciowej w DPS w Płazie – Renata Bartnik