OGŁOSZENIE

Stowarzyszenie Inicjatywa Chrzanów pl z siedzibą przy ulicy Mieszka 1 w Chrzanowie, złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. „e-dziedzictwo, e-pamięć. Utrwalenie w formie cyfrowej i zachowanie w formie serwisu internetowego materiałów historycznych oraz pozostałości Cmentarza Wojennego nr 445 w Chrzanowie wraz z przeprowadzeniem akcji informacyjnej upowszechniającej lokalną i regionalną pamięć historyczną w stulecie wybuchu I Wojny Światowej.”

OGŁOSZENIE

w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późn. zm.) zwanej w dalszej części ustawą (tryb pozakonkursowy).

 

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Chrzanowie, tablicy informacyjnej urzędu oraz stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Chrzanowie.

 

Uwagi do oferty można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, osobiście w formie pisemnej w Wydziale Promocji i Funduszy Pozabudżetowych Starostwa Powiatowego w Chrzanowie przy ul. Partyzantów 2 (pokój nr 303, III piętro) lub drogą elektroniczną na adres: promocja@powiat-chrzanowski.pl

 

ZAŁĄCZNIK - TREŚĆ OFERTY