Pracodawco - są pieniądze na szkolenia dla Ciebie i dla pracowników

Pracodawca zainteresowany rozwojem zawodowym może skorzystać ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
Jest on przeznaczany na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, w tym:

Pracodawco - są pieniądze na szkolenia dla Ciebie i dla pracowników

v  Określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego,

v  Finansowanie kosztów kursów i studiów podyplomowych,

v  Finansowanie kosztów egzaminów potwierdzających nabycie określonych kwalifikacji,

v  Finansowanie kosztów badań lekarskich.

 

Na wniosek pracodawcy Starosta może sfinansować koszty powyżej  wysokości do 80% ( jednak nie więcej niże do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia na jednego uczestnika w danym roku), a w przypadku  mikroprzedsiębiorców  do 100% ( jednak nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia na jednego uczestnika w danym roku),

 

W latach 2014 i 2015 środki KFS będą przeznaczone na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w wieku 45+.

 

Szczegółowe informacje dot. Krajowego Funduszu Szkoleniowego można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie w pok. 203 lub pod numerem tel. 0-32  753 38 35.