Informacja

Informacja Starosty Powiatu Chrzanowskiego z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie powiatowej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Informacja

Na podstawie art. 422 w związku z art. 450 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.1) w związku z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. poz. 1134), podaję do wiadomości publicznej informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Powiatowej, Komisji Wyborczej w Chrzanowie.

 

numer okręgu wyborczego

granice okręgu wyborczego

liczba radnych wybieranych
w okręgu wyborczym

1

Gminy Alwernia i Babice

4

2

Gminy Chrzanów

9

3

Gminy Libiąż

5

4

Gminy Trzebinia

7

Siedziba Powiatowej Komisji Wyborczej w Chrzanowie mieści się
w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie, przy ul. Partyzantów 2, tel. 32 625 79 95.

 

Starosta

/-/

Adam Potocki

 

1) zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072.