Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Więcej podatników z kasami fiskalnymi

Rok 2015 niesie kolejne zmiany w przepisach dotyczących kas fiskalnych. Nowe rozporzadzenie z 7 listopada 2014r. opublikowane w DZ. U. pod poz. 1544 obowiązuje na lata 2015/2016 i ogranicza zakres stosowania zwolnień z kas, skutkiem czego kasy fiskalne w 2015 roku obowiązkowo będzie musiało wprowadzić wielu podatników.

Więcej podatników z kasami fiskalnymi

Ważną zmianą wchodzącą w życie od 01.01.2015 r. jest wyłączenie ze zwolnienia poniższych towarów i usług i to bez względu na wartość obrotu, czy też sposób sprzedaży:
Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania przy użyciu kasy , nie stosuje się w przypadku:
1) dostawy:
(…)
o) perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów

2) świadczenia usług:
(…)
c) naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),
d) w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
e) w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,
f) w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
g) prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w poz. 28 załącznika do rozporządzenia,
h) doradztwa podatkowego,
i) związanych z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie:
– świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz
– usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
j) fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych.
Pełny katalog wyłączeń ze zwolnień znajduje się w § 4 nowego rozporządzenia.

Kolejna ważna zmiana to likwidacja zwolnienia dla niewielkiej liczby usług, z której w latach 2013-2014 korzystali podatnicy świadczący usługi udokumentowane fakturą, a liczba świadczonych usług, nie przekroczyła 50, przy czym liczba odbiorców tych usług była mniejsza niż 20. Ze zwolnienia tego nie będzie można korzystać po 1 stycznia 2015 roku!
Kolejna zmiana dotyczy sposobu liczenia obrotu do zwolnienia. Od 1 stycznia 2015 roku nie zmienia się wartość limitu; nadal jest to 20.000 zł netto, zmieni się natomiast sposób liczenia tego obrotu. Zgodnie z nowym rozporzadzeniem do obrotu tego nie wlicza się obrotu z tytułu sprzedaży
nieruchomości oraz towarów, które zaliczane są przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.
Zmiana ta jest dla podatników bardzo korzystna. Dzięki niej nie utracą prawa do zwolnienia podatnicy, którzy np. jednorazowo sprzedzą osobie fizycznej nieruchomość lub np. samochód.

Konsekwncją zmiany przespisów podatnicy, którzy dokonują:
1) dostawy:
a) gazu płynnego,
b) części do silników (PKWiU 28.11.4),
c) silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów (PKWiU 29.10.1),
d) nadwozi do pojazdów silnikowych (PKWiU 29.20.1),
e) przyczep i naczep; kontenerów (PKWiU 29.20.2),
f) części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego (PKWiU 29.20.30.0),
g) części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 29.32.30.0),
h) silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach (PKWiU30.91.3),
i) sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten (PKWiU ex 26i ex 27.90),
j) sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego (PKWiU ex 26.70.1),
k) wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej „ustawą”,
l) zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych,
m) wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU,
n) wyrobów tytoniowych (PKWiU 12.00), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na symbol PKWiU, z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów,
o) perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów
– z wyjątkiem dostawy, o której mowa w lit. b–l, będącej dostawą towarów, o której mowa w poz. 35 załącznika do rozporządzenia;
2) świadczenia usług:
a) przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyłączeniem przewozów wymienionych w poz.15 i 16 załącznika do rozporządzenia,
b) przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami,
muszą od 01.01.2015r. bezwzględnie ewidencjonować na kasie obrót już od pierwszej sprzedaży.

Natomiast podatnicy świadczący usługi:
c) naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),
d) w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
e) w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,
f) w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
g) prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w poz. 28 załącznika do rozporządzenia,
h) doradztwa podatkowego,
i) związanych z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie:
– świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz
– usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
j) fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych
musza rozpoczać ewidencjonowanie obrotu przy użyciu kasy od 1 marca 2015r

Omówione zmiany to nie wszystkie jakie niesie za soba nowe rozporzadzenie, z tego też względu każdy podatnik prowadzący sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych powinien zapoznać się z przepisami, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2015 roku.