Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Komunikat Komisarza Wyborczego w Krakowie

Komunikat Komisarza Wyborczego w Krakowiew sprawie podania informacji o terminach złożenia sprawozdań finansowych o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetów wyborczych, uczestniczących w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Krakowie

Zgodnie z art. 142 § 1 w związku z art.476 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011r. Nr 21 poz. 112 z późn. zm.), pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego ma obowiązek sporządzenia i przedłożenia organowi wyborczemu, który przyjął zawiadomienie o jego utworzeniu sprawozdania o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetu, w tym o uzyskanych kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania w terminie 3 miesięcy od dnia wyborów tj. do dnia 16 lutego 2015 r., a dla komitetów, które uczestniczyły w ponownym głosowaniu, do dnia 2 marca 2015 r.
Zgodnie z art. 9 Kodeksu wyborczego za termin złożenia sprawozdania uznaje się datę wpływu sprawozdania do organu wyborczego (istotne w przypadku wysłania sprawozdania drogą pocztową).
Sprawozdanie finansowe komitetu wyborczego sporządza się wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 września 2011 r. w sprawie sprawozdania finansowego komitetu wyborczego (Dz. U. Nr 198, poz. 1173), a dla komitetu, który zgłosił również kandydata na wójta, burmistrza lub prezydenta wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie łącznego sprawozdania finansowego komitetu wyborczego, który zarejestrował kandydata na wójta, burmistrza albo prezydenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 280). Obowiązek sprawozdawczy dotyczy wszystkich komitetów wyborczych, bez względu na to, czy
komitet pozyskiwał środki finansowe, zaciągał zobowiązania oraz dokonywał wydatków.
Sprawozdania finansowe komitetów wyborczych z obszaru powiatów: chrzanowskiego, krakowskiego, miechowskiego, myślenickiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, wadowickiego i wielickiego oraz miasta Krakowa należy składać w siedzibie Komisarza Wyborczego w Krakowie: 30-107 Kraków, Plac na Stawach 3. Nie złożenie sprawozdania finansowego komitetu wyborczego w terminie jest zagrożone odpowiedzialnością karną określoną w art. 509 § 1 Kodeksu wyborczego.

Wzory sprawozdań można pobrać ze strony http://krakow.pkw.gov.pl

Komisarz Wyborczy
w Krakowie
/-/ Teresa Rak