Komunikat Komisarza Wyborczego w Krakowie

Komunikat Komisarza Wyborczego w Krakowiew sprawie podania informacji o terminach złożenia sprawozdań finansowych o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetów wyborczych, uczestniczących w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Krakowie

Zgodnie z art. 142 § 1 w związku z art.476 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011r. Nr 21 poz. 112 z późn. zm.), pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego ma obowiązek sporządzenia i przedłożenia organowi wyborczemu, który przyjął zawiadomienie o jego utworzeniu sprawozdania o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetu, w tym o uzyskanych kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania w terminie 3 miesięcy od dnia wyborów tj. do dnia 16 lutego 2015 r., a dla komitetów, które uczestniczyły w ponownym głosowaniu, do dnia 2 marca 2015 r.
Zgodnie z art. 9 Kodeksu wyborczego za termin złożenia sprawozdania uznaje się datę wpływu sprawozdania do organu wyborczego (istotne w przypadku wysłania sprawozdania drogą pocztową).
Sprawozdanie finansowe komitetu wyborczego sporządza się wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 września 2011 r. w sprawie sprawozdania finansowego komitetu wyborczego (Dz. U. Nr 198, poz. 1173), a dla komitetu, który zgłosił również kandydata na wójta, burmistrza lub prezydenta wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie łącznego sprawozdania finansowego komitetu wyborczego, który zarejestrował kandydata na wójta, burmistrza albo prezydenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 280). Obowiązek sprawozdawczy dotyczy wszystkich komitetów wyborczych, bez względu na to, czy
komitet pozyskiwał środki finansowe, zaciągał zobowiązania oraz dokonywał wydatków.
Sprawozdania finansowe komitetów wyborczych z obszaru powiatów: chrzanowskiego, krakowskiego, miechowskiego, myślenickiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, wadowickiego i wielickiego oraz miasta Krakowa należy składać w siedzibie Komisarza Wyborczego w Krakowie: 30-107 Kraków, Plac na Stawach 3. Nie złożenie sprawozdania finansowego komitetu wyborczego w terminie jest zagrożone odpowiedzialnością karną określoną w art. 509 § 1 Kodeksu wyborczego.

Wzory sprawozdań można pobrać ze strony http://krakow.pkw.gov.pl

Komisarz Wyborczy
w Krakowie
/-/ Teresa Rak