Stare karty wędkarskie należy wymienić.

Starostwo Powiatowe w Chrzanowie Wydział Ochrony Środowiska uprzejmie informuje, iż na podstawie art.2 i art.4 ustawy z dnia 27 września 1996r o zmianie ustawy o rybactwie śródlądowym(Dz.U.1996, Nr.128, poz.602) karty wędkarskie wydane przez Polski Związek Wędkarski przed dniem 1 stycznia 1999 r. straciły ważność. Karty wydane przez wojewodę zachowują ważność.

Stare karty wędkarskie należy wymienić.

W związku z powyższym karty wędkarskie wydane przed tym terminem podlegają wymianie. Organem właściwym do wydania nowej karty wędkarskiej jest starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o wydanie karty. W celu wymiany karty wędkarskiej należy złożyć następujące dokumenty:
1. Wniosek o wymianę karty;
2. Starą kartę wędkarską, w przypadku zagubienia karty należy przedłożyć zaświadczenie o zdanym egzaminie na kartę wędkarską;
3. Opłatę w wysokości 10 zł za wymianę karty wędkarskiej;
4. Aktualne kolorowe zdjęcie małego formatu.

Karty wędkarskie powinny być wymienione do końca 2015r.