INFORMACJA DOTYCZĄCA WIELKOOBSZAROWEJ INWENTARYZACJI STANU LASU

Starostwo  Powiatowe w Chrzanowie -  Wydział Ochrony  Środowiska informuje, iż  zgodnie z art. 13 a ust.2 Ustawy o lasach w bieżącym roku w lasach wszystkich form własności, w tym także   w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa,  na terenie całego kraju, rozpoczyna się   wykonanie   opracowania  pod nazwą „Wykonanie  Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2015 -2019"

INFORMACJA DOTYCZĄCA WIELKOOBSZAROWEJ INWENTARYZACJI STANU LASU

Celem tego opracowania  jest określenie, a następnie  monitorowanie  stanu lasu oraz tempa  i trendu zachodzących zmian. Wyniki inwentaryzacji  będą wykorzystane  wyłącznie dla celów statystycznych, które poza dostarczeniem  danych o lasach polskich dla sprawozdawczości  krajowej i międzynarodowej, banku danych  o lasach będą również służyły  formułowaniu, realizacji  i oceny  polityki  leśnej Państwa.

Prace w poszczególnych latach 5-letniego cyklu obejmą 20 % powierzchni lasów i będą polegały na   pomiarach i obserwacjach na stałych powierzchniach próbnych zakładanych w tzw. traktach rozmieszczonych w sieci  4x4km.

Prace związane z realizacją tego przedsięwzięcia będą wykonywane przez przedsiębiorstwo  państwowe  Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej.

W związku z powyższym uprzejmie  prosimy o umożliwienie  pracownikom wyżej wymienionego przedsiębiorstwa państwowego wstępu  na teren lasów oraz założenia  w nich  powierzchni próbnych według zasad określonychw Instrukcji wykonywania  wielkoobszarowej inwentaryzacji  stanu lasu zatwierdzonej  przez Ministra Środowiska w dniu 27 lutego  2015r a następnie dokonywania cyklicznych pomiarów  na tych powierzchniach.

Prace terenowe, w każdym  roku 5 –letniego cyklu, będą wykonywane w miesiącach: czerwcu, lipcu, sierpniu i wrześniu.