Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

INFORMACJA DOTYCZĄCA WIELKOOBSZAROWEJ INWENTARYZACJI STANU LASU

Starostwo  Powiatowe w Chrzanowie -  Wydział Ochrony  Środowiska informuje, iż  zgodnie z art. 13 a ust.2 Ustawy o lasach w bieżącym roku w lasach wszystkich form własności, w tym także   w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa,  na terenie całego kraju, rozpoczyna się   wykonanie   opracowania  pod nazwą „Wykonanie  Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2015 -2019"

INFORMACJA DOTYCZĄCA WIELKOOBSZAROWEJ INWENTARYZACJI STANU LASU

Celem tego opracowania  jest określenie, a następnie  monitorowanie  stanu lasu oraz tempa  i trendu zachodzących zmian. Wyniki inwentaryzacji  będą wykorzystane  wyłącznie dla celów statystycznych, które poza dostarczeniem  danych o lasach polskich dla sprawozdawczości  krajowej i międzynarodowej, banku danych  o lasach będą również służyły  formułowaniu, realizacji  i oceny  polityki  leśnej Państwa.

Prace w poszczególnych latach 5-letniego cyklu obejmą 20 % powierzchni lasów i będą polegały na   pomiarach i obserwacjach na stałych powierzchniach próbnych zakładanych w tzw. traktach rozmieszczonych w sieci  4x4km.

Prace związane z realizacją tego przedsięwzięcia będą wykonywane przez przedsiębiorstwo  państwowe  Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej.

W związku z powyższym uprzejmie  prosimy o umożliwienie  pracownikom wyżej wymienionego przedsiębiorstwa państwowego wstępu  na teren lasów oraz założenia  w nich  powierzchni próbnych według zasad określonychw Instrukcji wykonywania  wielkoobszarowej inwentaryzacji  stanu lasu zatwierdzonej  przez Ministra Środowiska w dniu 27 lutego  2015r a następnie dokonywania cyklicznych pomiarów  na tych powierzchniach.

Prace terenowe, w każdym  roku 5 –letniego cyklu, będą wykonywane w miesiącach: czerwcu, lipcu, sierpniu i wrześniu.