Ogłoszenie Starosty Chrzanowskiego

Starosta Chrzanowski przekazuje informację dotyczacą zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych działającej przy Starostwie Powiatowym  w Chrzanowie.

Ogłoszenie Starosty Chrzanowskiego

Zgodnie z art. art. 44 b ust. 1, art. 44 c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 117, poz. 721 z późn. zm) oraz w związku z § 9 ust. 1, 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2003r. Nr 62, poz. 560) organizacje pozarządowe, fundacje i jednostki samorządu terytorialnego działające na terenie powiatu chrzanowskiego mogą zgłaszać po jednym kandydacie na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

-        dane osoby zgłaszanej wraz z telefonem kontaktowym,

-        oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na powołanie w skład Rady
i przetwarzaniu danych osobowych,

-        opinię organizacji lub organu o kandydacie.

Zgłoszenia kandydatów należy składać na Dziennik Podawczy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chrzanowie przy ul. Partyzantów 2 w dniach:

poniedziałek                            w godzinach 700 - 1700,

wtorek, środa, czwartek           w godzinach 700 - 1500,

w piątek                                  w godzinach 700 - 1300.

w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Powołanie przez Starostę Chrzanowskiego członków powiatowej rady nastąpi w formie pisemnej w terminie do 30 dni od dnia wskazanego w ogłoszeniu jako ostatni dzień dokonywania zgłoszeń.